Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за пе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018.г. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД

ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија) и то:
  1. Дејан Васиљевић – председник;
  2. Жељко Ђоровић – заменик председника;
  3. Зорка Бањац – члан;
  4. Адријан Јерина – члан;
  5. Драгана Ивановић – члан;
  6. Снежана Јовановић – члан.
 2. Мандат именованих чланова Комисије почиње да тече даном именовања, односно од 27. августа 2018. године.
 3. О праву чланова Комисије на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-126/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba