gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/28
 • Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за пе

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за пе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018.г. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД

ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:
  1. Биљана Враговић – председник;
  2. Вишња Стефановић Диклић – члан;
  3. Тамара Радојичић – члан;
  4. Анита Митровић – члан;
  5. Војислав Диклић – члан.
 2. Мандат разрешених чланова Комисије престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 3. Разрешењем са функције члана комисије престаје и право на накнаду за рад у комисији.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-125/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81