gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ПОСТАВЉА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара и досадашња начелница Општинске управе општине Алибунар, на функцију вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар.
  2. Постављено лице из тачке 1. овог Решења ступа на дужност дана 27. августа 2018. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.
  3. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења траје до окончања поступка по огласу за избор начелника Општинске управе општине Алибунар и доношења акта о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до 3 месеца.
  4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
  5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-40/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81