gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 1. и чланова 11-27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Образује се Конкурсна комиисја за избор начелника Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Конкурсна комисија) у следећем саставу:

  1. Илија Пенца, мастер социјални радник;
  2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
  3. Драгана Ћирић, сарадник на пословима управљања људским ресурсима, пословима радних односа и кооринатор ИРК.

II

Конкурсна комиисја одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије из својих редова.

Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Комисије.

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.

Све стручне и административне послове за конкурсну комисију обвља надлежна служба Општинске управе општине Алибунар.

III

Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске управе општине Алибунар у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Задатак Конкурсне комисије је да:

-        утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општине Алибунар,

-        у изборном поступку провери познавање области из делокруга рада Општинске управе општине Алибунар, познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе, стручну оспособљност за рад на положају и вештину комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором;

-        по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, пргледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, који потписују сви чланови Конкурсне комисије;

-        спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за избор начелника Општинске управе општине Алибунар;

-        по окончању изборног поступка састави листу од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту у виду Извештаја о спроведеном поступку по јавном конкурсу достави Општинском већу општине Алибунар са записником о предузетим радњама у току изборног поступка, који садржи све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку.

IV

Уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу, или да ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе, или су пријаве неблаговремене, непотпуне и неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Алибунар.

V

Достављањем Општинском већу Извештаја о спроведеном поступку по јавном конкурсу престаје мандат Конкурсне комисије.

О праву чланова Конкурсне комисије на накнаду одлучиваће председник општине посебним актом из своје надлежности.

VI

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-119/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81