gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у вези са чланом 69. став 1. тачак 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 62/2013 и 30/2018), члановима 1. и 4. Закона о проценитељима вредности непокретности (''Службени гласник РС'', број 108/2016 и 113/2017-др.закон) и чланом 4. Правилника о сацржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију (''Службени гласник РС'', број 42/2016), Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године донело је

П Р А В И Л Н И К

О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар (у даљем тексту: Правилник) уређују се: услови и начин вршењ процене вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар од стране лиценцираних проценитеља, обавезност процене вредности имовине, обавеза и капитала, као и друга питања у вези са вршењем процене вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар од стране лиценцираних проценитеља.

Члан 2.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу чији је оснивач Општина Алибунар (у даљем тексту: јавно предузеће) врши се од стране лиценциратних проценитеља у циљу усклађивања регистрованог капитала код Агенције за привредне регистре са капиталом исказаним у финансијским извештајима, односно евиденцијом капитала у пословним књигама тог јавног предузећа.

Члан 3.

Услуга процене вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу прибавља се од лиценцираних проценитеља и то у поступку јавне набавке, коју је дужно да спроведе јавног предузеће, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 4.

Предмет јавне набавке из члана 3. овог Правилника је услуга процене вредности имовине (некретнина, постројења и опреме), обавеза и капитала јавног предузећа на дан 31.12.2017. године, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно Међународним стандардима финансијског извештавања (ИАС/ИФРС) и Међународним стандардима процене (ИВС).

Члан 5.

Назив и ознака јавне набавке из члана 3. овог Правилника је: Рачуноводствене и ревизорске услуге – 79210000, односно 79210000-9, по Уредби о утврђивању општег речника набавке.

Члан 6.

Предметну услугу је потребно извршити у циљу процене вредности некретнина, постројења, опреме, обавеза и капитала јавног предузећа, од стране лиценцираних проценитеља, и то за све позиције сталне имовине исказане у финансијским извештајима на контима групе:

-        зграде (пословне, стамбене, комерцијалне, било која комбинација тих врста града и друго);

-        други грађевински објекти, као и посебни делови зграда (станови, пословне просторије, гараже, гаражна места и друго) и

-        земљиште (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште).

Члан 7.

Лиценцирани проценитељ је свако физичко лице које испуњава услове прописане Законом о проценитељима вредности непокретности и коме је од стране надлежног министарства издата лиценца за вршење процене вредности непокретности.

Члан 8.

Обавезе лиценцираног проценитеља изабраног као најповољнијег у поступку јавне набавке су да:

-        процени фер вредности појединачно за сваку позицију која чини предмет процене и утврди вредност и структуру укупног капитала;

-        изради опис методологије која ће бити коришћена као и план, односно динамику са описом активности на реализацији пројектног задатка;

-        сачини нацрт Извештаја о процени вредности имовине (свеобухватна анализа података, методологија, закључци о процени са прелиминарним резултатима и ефектима);

-        сачини финални Извештај о процени вредности имовине са одговарајућим рекапитулацијама (аналитиким и синтетичким), као и са утврђеним разликама између процењене вредности са стањем на дан 31.12.2017. године, појединачно за сваку позицију, са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године;

-        сачини предлог, односно инструкцију за књиговодствено евидентирање ефеката извршене процене у пословним књигама (суумаран приказ ефеката процене на амортизацију за 2017. годину, а тиме и на књиговодствену вредност средстава на дан 31.12.2017. године), а све у складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ; са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године;

-        сачини нацрт Извештаја о утврђеној вредности и структури укупног капитала (резултати и ефекти процене вредности биилансних позиција, утврђена вредност и структура укупног капитала), са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године и

-        сачини посебан Извештај о процедни имовине и посебан Извештај о процени капитала.

Члан 9.

За посебне процене вредности непокретности, лиценцирани проценитељ користи доступне податке из база података значајних за процену вредности непокретности које могу да воде државни органи, институтције, удружења, организације и друга правна лица.

Народна банка Србије води базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком, укључујући и податке о купопродајама таквих непокретности на основу изветшаја које јој достављају банке.

Републички геодетски завод, у сладу са законом којим се уређује државни премер и катастар, води регистар цена непокретности, који садржи податке о непокретностима преузете из купопродајних уговора и уговора о закупу непокретности, из базе података катастра, као и додатне податке о тим непокретностима.

Члан 10.

Лиценцирани проценитељ је дужан да као поверљиве чува све податке, чињенице и околности које је сазнао током вршења процене, осим података који су јавно доступни.

Члан 11.

У извештају о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавног предузећа, лиценцирани проценитељ наводи попис документације коју је имао на располагању, као и изворе података које је користио у вршењу процене.

Попис документације из става 1. овог члана укључује све податке неопходне за јасну идентификацију сваког појединачног документа.

Лиценцирани проценитељ је дужан да Извештај о процени вредности имовине, обвзеа и капитала јавног предузећа и коришћену документацију или доказе о коришћеној документацији чува 7 (седам) година од дана вршења процене.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а биће објављен и на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, као и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар www.alibunar.org.rs.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 46-64/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81