gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/26
 • Исправка Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–дрзакон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

У Комисији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Ивица Росић – заменик председника,
 3. Александар Сивери – члан,
 4. Љубинка Гачановић – члан,
 5. Емануела Под – члан,
 6. Ђорђе Стојан – члан,
 7. Анита Митровић – члан,
 8. Моника Лацку – члан,
 9. Милан Мирча – члан,
 10. Александар Тот – члан,
 11. Татјана Осмокровић – члан,
 12. Бојан Ивановић - члан.

II

У Комисију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар именују се:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Тамара Радојичић  – заменик председника,
 3. Добривој Алескић – члан,
 4. Ђорђе Стојан – члан,
 5. Иван Јокић – члан,
 6. Срђан Крсмановић – члан,
 7. Даниел Вереш – члан,
 8. Јон Ардељан – члан,
 9. Александар Сивери – члан,
 10. Милета Илић – члан,
 11. Драгиша Станишковић  - члан,
 12. Звонко Стевић  - члан,
 13. Зорица Богдановић члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-89/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81