gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Селеуш

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90,000.00 0.00 90,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4214 Услуге комуникације 5,000.00 0.00 5,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 0.00 700,000.00  
4234 Услуге информисања 10,000.00 0.00 10,000.00  
4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 40,000.00 0.00 40,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 0.00 60,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 150,000.00 0.00 150,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 0.00 0.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 375,000.00 0.00 375,000.00  
4261 Администраивни материјал 30,000.00 0.00 30,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 80,000.00 0.00 80,000.00  
4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00 0.00 15,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 200,000.00 0.00 200,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,385,000.00 0.00 1,385,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 25,000.00 0.00 25,000.00  
5122 Административна опрема 25,000.00 0.00 25,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 25,000.00 0.00 25,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Младен Ћурувија, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81