gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Добрица

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЦА

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 115,000.00 0.00 115,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 30,000.00 0.00 30,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4214 Услуге комуникације 40,000.00 0.00 40,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 535,000.00 0.00 535,000.00  
4234 Услуге информисања 5,000.00 0.00 5,000.00  
4235 Стручне услуге 420.000.00 0.00 420.000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00 0.00 50,000.00  
4239 Остале опште услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0.00 70,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 250,000.00 0.00 250,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50,000.00 0.00 50,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 180,000.00 0.00 180,000.00  
4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 30,000.00 0.00 30,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 300.000.00   300.000.00  
  СВЕГА КЛАСА 40000 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА 50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,510,000.00 0.00 1,510,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Живан Ристин, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81