gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Банатски Карловац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 355,000.00 0.00 355,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00  
4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00  
4214 Услуге комуникације 80,000.00 0.00 80,000.00  
421411 Трошкови телефона, телефакса 90.000.00   90.000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00  
4234 Услуге информисања 5.000.00 0.00 5.000.00  
4235 Стручне услуге 595,000.00 0.00 595,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00 0.00 50,000.00  
4237 Репрезентација 130,000.00   130,000.00  
4239 Остале опште услуге 430,000.00 0.00 430,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 250,000.00 0.00 250,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 340,000.00 0.00 340,000.00  
4261 Административни материјал 80,000.00 0.00 80,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 70,000.00 0.00 70,000.00  
4266 Материјал за спорт 20,000.00   20,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 70,000.00 0.00 70,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
4823 Новчане казне     0.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 2,245,000.00 0.00 2,245,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 30,000.00 0.00 30,000.00  
5129 Моторна опрема 10,000.00   10,000.00  
5122 Административна опрема 20,000.00 0.00 20,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 30,000.00 0.00 30,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 2,275,000.00 0.00 2,275,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Петар Радуловић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81