gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Алибунар

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИБУНАР

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140,000.00 0.00 140,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 5,000.00 0.00 5,000.00  
4212 Природни гас 5,000.00   5,000.00  
4213 Комуналне услуге 60,000.00 0.00 60,000.00  
4214 Услуге комуникације 70,000.00   70,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900,000.00   900,000.00  
4234 Услуге информисања 20,000.00   20,000.00  
4235 Стручне услуге 570,000.00   570,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00   50,000.00  
4237 Репрезентација 200,000.00   200,000.00  
4239 Остале опште услуге 60,000.00   60,000.00  
4239 Остале опште услуге 60,000.00   60,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 90,000.00 0.00 90,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00   70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 150,000.00 0.00 150,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 100,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50,000.00 0.00 50,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 445,000.00 0.00 445,000.00  
4261 Администраивни материјал 70,000.00   70,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 200,000.00   200,000.00  
4264 Издаци за гориво 200,000.00   200,000.00  
4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 25,000.00   25,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 30,000.00   30,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,765,000.00   1,765,000.00  
512 Административна опрема 80,000.00    80.000,00  
5122 Административна опрема 20,000.00   20,000.00  
5129 Моторна опрема 60,000.00   60,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 80,000.00 0.00 80,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00  
           
  У К У П Н О: 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Давор Петровић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81