gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/25
  • Прва измена и допуна финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

Ф И Н А Н С И Ј С К И    П Л А Н

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 ЗА 2018. ГОДИНУ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Конто ОПИС

Вредност у 2018. години

Расходи из буџета

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) 7.973.000
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) 3.386.000
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 150.000
413100 Накнаде у натури 150.000
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) 350.000
414400 Помоћ у медицинском лечењу запослног или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 350.000
415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) 2.636.000
415100 Накнаде трошкова за запослене 2.636.000
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) 250.000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 167+175+181+190+198+201) 4.363.000
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 1.145.000
421100 Трошкови платног прометаи банкарских услуга 70.000
421200 Енергетске услуге 220.000
421300 Комуналне услуге 300.000
421400 Услуге комуникација 215.000
421500 Трошкови осигурања 320.000
421600 Закуп имовине и опреме 20.000
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) 104.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 104.000
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 663.000
423100 Административне услуге 10.000
423200 Компјутереске услуге 70.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 225.000
423400 Услуге информисања 63.000
423500 Стручне услуге 155.000
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000
423700 Репрезентација 100.000
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) 1.280.000
424200 Услуге образовања, културе и спорта 450.000
424300 Медицинске услуге 20.000
424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 10.000
424900 Остале специјализоване услуге 800.000
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200) 395.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 375.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000
426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 940.000
426100 Административни материјал 300.000
426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 150.000
426400 Материјал за саобраћај 80.000
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 60.000
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 280.000
426900 Материјали за посебне намене 70.000
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (295+298+302+304+307+309) 60.000
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) 30.000
482100 Обавезне таксе 30.000
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) 30.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8312+334+343+346+354) 80.000
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (313+318+328+330+332) 80.000
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 80.000
512200 Административна опрема 60.000
512600 Опрема за образовање, културу и спорт 20.000
  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+357) 8.053.000

ПРОЈЕКАТ: НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ПОДОВА

Конто ОПИС

Вредност у 2018. години

Расходи из буџета

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) 1.200.000
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 167+175+181+190+198+201) 1.200.000
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200) 1.200.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.200.000
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8312+334+343+346+354) 800.000
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (313+318+328+330+332) 800.000
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 800.000
512200 Административна опрема 800.000
  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+357) 2.000.000

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџеским корисницима

Вредност у 2018.г.

Буџетска средства

2003-0001 Функционисање средњих школа (Економско-трговинска школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, Финансијски план за 2018. годину 8.053.000,00
2003 -  набака школског намештаја и текуће поправке подова (лакирање и постављање чврсте подлове) (Економско-трговинска школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар) 2.000.000,00
УКУПНО ЗА: Програм 10. Средње образовање и васпитање 10.053.000,00
     

ДИРЕКТОР

Саша Лекић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81