Службени лист општине Алибунар

Решење о избору заменика председника општине

На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара, одобрник Скупштине општиен Алибунар, изабран са изборне листи „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника Општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
  2. Мандат именованом почиње да тече од дана избора, а трајаће најдуже до истека мандта Скупштине општине Алибунар
  3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира и разрешава заменика председника општине и чланове општинског већа. Чланом 43. став 4. истог Закона прописано је да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника општине, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и заменика председника општине.

Чланом 53. став 4. Статута општине Алибунар прописано је да кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Чланом 28. став 2. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да председник Општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим путем, а да се заменик председника општине бира сходно одредбама члана 27. који прописује начин избора председника општине, односно да председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине Албиунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидат за председника општине Душан Дакић предложио је Ћурувија Милана, одборника Скупштине општине Алибнар, изабраног са изборне листе ''Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије'' као кандидата за заменика председника општине.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор заменика председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Милан Ћурувија изабран на функцију заменика председника општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-20/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba