gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 1.и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 18/2016 и 9/2018), на предлог председника Скупштине општине, Скупштина општине Алибунар на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ДУШАН ДАКИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – др Војислав Шешељ'' изабран је за председника општине Алибунар.
  2. Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата сазива Скупштине општине Алибунар која га је на функцију председника општине Алибунар изабрала.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 1.и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 43. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Чланом 53. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине. Чланом 117. Статута општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Чланом 28. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Чланом 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Избор председника општине извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Председник Скупштине општине Алибунар предложио је, писменим путем, Душана Дакића из Иланџе, одборника Скупштине општине Алибунар, изабраног са изборне листе: ''Српска радикална странка – др Војислав Шешељ'', за кандидата за председника општине Алибунар.

Душан Дакић дао је писмену сагласност да прихвата кандидатуру за председника Општине Алибунар.

Кандидат за председника општине Алибунар доставио је у писаној форми предлог за избор заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар прописано је да се председник општине бира тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Ради спровођења тајног гласања, Скупштина је, у складу са Пословником Скупштине општине Алибунар, именовала гласачки одбор, у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан, који је спровео тајно гласање за избор председника општине, о чему је сачињен записник. Гласањем за избор председника општине уједно се гласало и за избор заменика председника општине и за предложене чланове Општинског већа општине Алибунар.

Тајним гласањем за избор председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Душана Дакића за председника општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-4/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81