gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

И С П Р А В К У

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

Члан 1.

У Решењу о именовању члана Школског одбора Основне школе  ''3.октобар'' Локве („Службени лист општине Алибунар“, број 9/2018) – у даљем тексту: Решење, накнадном провером утврђено је да је приликом уноса текста дошло до одређених техничких грешака, због чега се на овом месту ове грешке исправљају и објављује целокупни текст Решења како треба:

''На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Наставничког већа Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Јон Сфера функције члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника запослених.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Марица Шаманц на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника запослених.
  3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 02. априла 2018. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-10/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић''

Члан 2.

Исправка Решења ступа на снагу даном доношења Решења, а примењиваће се од дана доношења ове Исправке.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-10/2018-04

У Алибунару, 05. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81