gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Извештаја о могућности поверавања дела делатности (ЈКП ''Универзал'' Алибунар)

Јавно комунално предузеће ''Универзал''

Бр. 1344/2018

17.05.2018.. год.

АЛИБУНАР

Скупштини општине Алибунар

Општинском већу општине Алибунар

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О МОГУЋНОСТИ ПОВЕРАВАЊА ДЕЛА ДЕЛАТНОСТИ

ЈКП ''Универзал'' Алибунар, полазећи од Одлуке о статусној промени припајања, коју су донели Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар у својству друштва преносиоца и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар у својству друштва стицаоца, из разлога хитности и несметаног обављања делатности а полазећи од поверених послова и капацитета за обављање поверених послова, упућује Скупштини општине Алибунар, као оснивачу, као и Општинском већу општине Алибунар, извештај о пословима које обавља и које би могло обављати, као и о потребним профилима запослених за обављање послова.

ЈКП ''Универзал'', обзиром на претходне радње које се тичу сређивања имовинско-правних односа у ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'', а који успоравају спровођење одлуке о статусној промени као друштва преносиоца, предлаже да се изврши делимично поверавање послова пре окончања статусне промене. Ради се о делу послова везаних за управљање и орежавање улица и јавних паркиралишта и делу послова везаних за обезбеђивање јавног осветљења, које би ЈКП ''Универзал'' могао обављати.

Обзиром на напред наведено, потребно је споразумно преузети запослене ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'', пре окончања поступка статусне промене.

Запослени би, поред обављања послова који су већ поверени ЈКП ''Универзал'' Алибунар, а који се нарочито односе на одржавање јавних површина, као и регистроване делатности ЈКП ''Универзал'' Алибунар за обављање мањих грађевинских радова и поправки, обављали и послове које би ЈКП делимично преузео, чиме би се заокружила целина послова за које би ЈКП био извођач. Илустрације ради, ЈКП би у потпуности могао да одговори захтевима за обезбеђивање прилаза лицима са отежаним кретањем јавним објектима, обзиром да овај захтев није у потпуности испуњен у јавним објектима на територији општине Алибунар. Такође, преузимање запослених, међу којима је и архитекта, омогућило би израду нацрта и идејних решења.

Поред послова уређивања зелених површина, где спада уређивање травњака, парковских површина, дрвореда, цветних површина и других јавних зелених површина, који су већ поверени ЈКП, отворила би се могућности и ширег обављања ових послова у виду вођења евиденције о јавном зеленилу – катастар зеленила, израда пројеката партерног уређења и хортикултуре, производња и продаја садног материјала. Овим би се створила могућност потпуног одржавања свих јавних површина у насељеним местима са приоритетима уређења дечјих игралишта, паркова, шеталишта, прилаза јавним објектима и центра насеља, чиме би се у значајном мери побољшао изглед насеља и квалитетт живота у насељу.

У сегменту одржавања улица и јавних паркиралишта, отвара се могућност изградње бициклистичких стаза у зонама спорта и рекреације, као и постављање паркинга за бицикле, комунална хигијена, изградња зелених острва и слично.

Такође, преузимањем правника и запослених у сектору рачуноводства, олакшао би се рад Сектор за финансијско-књиговодствене послове и наплату потраживања ЈКП-а ''Универзал''.

Алибунар, 17.05.2018.год.

Директор ЈКП Универзал

дипл.инж. Власто Марић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81