gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 - даље: Закон), Управни одбор Предшколске установе “Полетарац” из Алибунара, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донео је

СТАТУТ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

I Основне одредбе

Члан 1

Овим статутом се ближе уређује организација, начин рада, управљање и руковођење, поступање органа ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и сва друга питања од значаја за остваривање васпитања и образовања Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар (даље: установа), која су утврђена законом.

Члан 2

Установа има статус јавне установе која обавља делатност васпитања и образовања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговорима и овим статутом.

Члан 3

Установа послује средствима у јавној својини и својим средствима, у складу са законом.

Правни положај установе

Члан 4

Назив установе је: Предшколска установа „Полетарац“ са потпуном одговорношћу Алибунар. Седиште установе је у Алибунару, улица и број Вука Караџића бр. 6.

Оснивач установе је јединица локалне самоуправе- Скупштина Општине Алибунар.

Установа је правно лице које обавља делатност васпитања и образовања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности васпитања и образовања, у складу са законом. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, установа одговара свим средствима којима располаже.

Члан 5

Установа је основана решењем Скупштине општине Алибунар бр. 01-60-4/95 од 24.11.1995. године и уписана у судски регистар код Привредног суда у Панчеву, решењем бр. Фи. 2126/96 од 05.09.1996.г., регистрациони уложак број 1-6205 Панчево.

Унутрашња организација установе

Члан 6

У складу са организацијом и карактером васпитно-образовне делатности, ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних задатака установе, организују се издвојена одељења.

Члан 7

У Установи се образују следећа издвојена одељења: Банатски Карловац, Владимировац и (радне јединице) Николинци, Локве, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица.

Члан 8

Радом радних јединица руководи запослени кога именује директор - главни васпитач или руководилац радне јединице, сваке радне године.

Члан 9

Васпитно- образовни рад са децом организује се у васпитним групама. Број и структуру васпитних група утврђује директор сваке школске године, на предлог стручних органа.

Критеријуми за формирање структуре васпитних група су број деце, број деце са сметњама у развоју, услови рада, програм рада, национална заступљеност у издвојеном одељењу, односно радној јединици, као и број становника у месту где се налази издвојено одељење, односно радна јединица, као и просторне могућности објекта.

Васпитне групе могу бити и двојезичне, ако се за то определи најмање 50% родитеља односно старатеља деце.

Члан 10

Када не постоји могућност формирања васпитних група у складу са чл. 30. Закона о предшколском васпитању и образовању, установа ће Годишњим планом рада предложити формирање васпитних група са већим односно мањим бројем деце у васпитној групи највише до 20%, у складу са критеријумима које прописује министар. Број деце у групи може бити и мањи од прописаног уколико се ради о сеоским издвојеним одељењима, односно о групама где су уписана деца припадника националних мањина. Оснивач ће актом давања сагласности на Годишњи план рада дати сагласност и на формирање група чији број одступа од члана 30. Закона.

Печати и штамбиљи

Члан 11

Установа има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 40 мм, са кружно исписаним називом:

„Предшколска установа „Полетарац“ са п.о. Алибунар“, нa српском језику ћириличним писмом, словачком и румунском језику. Постоји само један и користи се искључиво за потврђивање аутентичности јавних исправа које Установа издаје.

Установа има и печат пречника 20 мм са истоветном садржином. Постоји само један печат и користи се за оверавање свих аката установе, докумената издатих запосленима, решења, уверења, потврде итд.

Штамбиљ установе је правоугаоног облика са следећим садржајем:

„Предшколска установа „Полетарац“ са п.о. Алибунар, Вука Караџића 6

број:___

вредност_____

датум:_____

А Л И Б У Н А Р“.

                                                                             

Члан 12

За издавање, руковање и чување печата одговоран је директор установе.

Директор школе може пренети овлашћење за руковање и чување печата секретару и шефу рачуноводства или административно-обрачунском раднику.

Члан 13

Установа остварује васпитно-образовну делатност на српском језику, румунском језику и словачком језику, у складу са Статутом општине Алибунар, а може и двојезично, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и посебним законом.

Заступање и представљање

Члан 14

Установу заступа и представља директор. У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање установе у одређеним пословима.

У случају привремене одсутности или спречености да обавља своју дужност, директора замењује васпитач на основу овлашћења директора, односно управног одбора, у складу са законом.

II Акти које доноси установа

Члан 15

Установа је у обавези да донесе развојни план за период од три до пет година, који представља стратешки план развоја установе и који садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Развојни план установа доноси на основу извештаја о самовредновању, и извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана.

Предшколски програм доноси управни одбор, у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и условима прописаним посебним законом.

Годишњи план рада установа доноси у складу са календаром рада, развојним планом и предшколским програмом, до 15. септембра. Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма васпитања и образовања у установи.

На основу годишњег плана рада васпитачи и стручни сарадници доносе месечне, недељне и дневне оперативне планове.

Члан 16

Општи акти установе су: статут, правилник и пословник.

Статут је основни општи акт установе. Други општи акти морају бити у сагласности са статутом.

Установа доноси следеће правилнике: Правилник о раду; Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце; Правилник о организацији и систематизацији послова; Правилник о безбедности и здрављу на раду; Правилник о противпожарној заштити; Правилник о организацији буџетског рачуноводства; Правилник о дисциплинској одговорности запослених за повреду радних обавеза.

Установа је у обавези да донесе акт којим се уређују правила понашања деце, запослених и родитеља у установи.

Пословником се уређује рад васпитно-образовног већа, управног одбора и савета родитеља. Пословник доноси управни одбор.

Члан 17

Статут и друге опште акте установе доноси управни одбор и објављује их на огласној табли установе.

Установа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и синдикалној организацији установе.

Измене и допуне статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за њихово доношење.

Статут и друга општа акта ступају на снагу, по правилу, осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

Аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката даје управни одбор.

Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор установе, уз сагласност управног одбора, а развојни план, годишњи план рада и друга општа акта - управни одбор.

Члан 18

Оснивач даје сагласност на Статут, Правилник о организацији и систематизацији послова, Годишњи план рада установе, Финансијски извештај, Предшколски програм на планирана материјална средства за његово остваривање и на друге акте предвиђене Законом и другим актима оснивача.

III Делатност установе

Члан 19

Установа обавља делатност под следећим шифрама:

СЕКТОР И Услуге смештаја и исхране

5600 Делатност припремања и послуживања хране и пића

СЕКТОР П Образовање

8510 Предшколско образовање

СЕКТОР Q Здравствена и социјална заштита

8891 Делатност дневне бриге о деци.

Делатност 8891 Делатност дневне бриге о деци је претежна делатност установе.

Члан 20

Основна делатност установе је васпитно-образовна делатност у оквиру предшколског васпитања и образовања коју установа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама.

Установа своју васпитно-образовну делатност остварује у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања, предшколским програмом и посебним законом.

Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.

Предшколски програм

Члан 21

Предшколски програм представља документ на основу којег се остварује развојни план и васпитно-образовни рад у установи.

Предшколски програм доноси установа, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања.

Предшколски програм садржи опште податке о установи и њеном окружењу, облике и програме васпитно-образовног рада и њихово трајање, друге облике рада и услуга, облике сарадње са породицом и локалном заједницом, односно начине сарадње са саветом родитеља формираним у јединици локалне самоуправе, начине остваривања

циљева и принципа васпитања и образовања, као и начине праћења и самовредновања рада установе.

Предшколским програмом разрађују се и начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању васпитно-образовног рада и пружања подршке деци и породицама, посебно деци и породицама из осетљивих друштвених група, уз уважавање развојних, образовних, здравствених и социо-културних потреба деце.

Члан 22

Предшколски програм припремају одговарајући стручни органи, а доноси га управни одбор.

У поступку доношења школског програма савет родитеља даје мишљење на предлог програма, а надлежно министарство сагласност на планирана материјална средства за његово остваривање.

Предшколски програм се доноси на неодређено време и објављује се на огласној табли установе, најкасније два месеца пре почетка радне године у којој ће се примењивати.

IV Остваривање васпитно-образовног рада

Различити облици и програми васпитно-образовног рада

Члан 23

У оквиру предшколског програма установа остварује редовне програме васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању.

Установа може да организује активности у природи, уз сагласност родитеља, које су предвиђене Годишњим планом рада.

Установа може да организује слободне и културне активности предвиђене Годишњим планом рада.

Припремни предшколски програм

Члан 24

Припремни предшколски програм је део редовног програма установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу. Припремни предшколски програм се организује и за децу која нису обухваћена редовним програмом установе.

Родитељ, односно други законски заступник је дужан да упише дете у предшколску установу, односно школу ради похађања припремног предшколског програма. Установа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника и јединицу локалне самоуправе о деци која се нису уписала, односно која не похађају редовно или су престала да похађају припремни предшколски програм у року од 15 дана од дана протека рока за упис, односно од дана престанка редовног похађања овог програма.

Дете може да изостане са похађања припремног предшколског програма само у оправданим случајевима. Родитељ, односно други законски заступник је дужан да одмах а најкасније у року од 48 сати обавести установу-васпитача о спречености детета, а у року од осам дана оправда изостанак детета лекарским оправдањем.

Дете прелази у другу предшколску установу која остварује припремни предшколски програм на основу преводнице, која се издаје у року од седам дана од дана пријема обавештења о упису детета у другу установу.

Установа је дужна да у року од седам дана од дана пријема преводнице обавести установу из које се дете исписало, да је примила преводницу.

Подршка деци из осетљивих друштвених група

Члан 25

За дете коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у васпитању и образовању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, врши прилагођавање и уколико је потребно, обезбеђује израду, доношење и реализацију индивидуалног образовног плана (ИОП1), у складу са Законом.

Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом остварују право на додатну подршку у предшколском васпитању и образовању у васпитној групи, уз план индивидуализације или индивидуално васпитно-образовни план и у развојној групи, на основу индивидуалног образовног плана.

У једној васпитној групи може бити двоје деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, а број деце у групи, утврђен посебним законом, умањује се за три по детету које остварује право на додатну подршку у васпитној групи, уз план индивидуализације или индивидално васпитно-образовни план.

Дете се уписује у развојну групу уз мишљење интерресорне комисије и сагласност родитеља, односно другог законског заступника. За дете уписано у развојну групу установа планира и реализује свакодневну интеракцију и укљученост осталих васпитних група. У току похађања предшколског програма прати се развој детета и на основу предлога тима за инклузивно образовање, дете са сметњама у развоју и инвалидитетом може прећи из развојне у васпитну групу, у складу са Законом.

Остваривање предшколског програма

Члан 26

Програм предшколског васпитања и образовања остварује се у различитом трајању и то:

-        целодневном трајању од 10 сати дневно;

-        полудневном трајању-припремни предшколски програм- 4 сата дневно.

Организација рада са децом

Члан 27

Васпитно-образовни рад установе остварује се у току радне године која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године.

Почетак и завршетак радног времена у установи утврђује се у складу са потребама деце и родитеља, односно другог законског заступника, по прибављеном мишљењу савета родитеља, уз сагласност оснивача.

Утврђено радно време у установи је:

 1. у целодневном трајању: од 6,00 до 16,00 часова
 2. у полудневном трајању: 7,30 до 11,30 часова

Радно време установе је сваког радног дана од 6,00 до 16,00 часова.

Васпитне групе

Члан 28

Васпитно-образовни рад са децом организује се у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од једне године до три године и групе вртића за узрасни период од три године до поласка у школу. Васпитне групе могу бити формиране за децу истог или различитог узраста. У установи могу постојати и мешовите васпитне групе и двојезичне васпитне групе.

Уз сагласност оснивача, у васпитне групе установе може се уписати највише 20% већи број деце од броја који је прописан посебним законом.

Евиденције и јавне исправе

Члан 29

Установа води прописану евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, на основу Закона и посебног закона.

У установи се води:

-        матична књига уписане деце;

-        евиденција и педагошка документација о васпитно-образовном раду;

-        евиденција о издатим јавним исправама.

На основу евиденција из става 2. овог члана, установа издаје јавну исправу о похађању припремног предшколског програма, и то:

-        преводиоцу о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм;

-        уверење о похађању припремног предшколског програма.

Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким писмом, на прописаном обрасцу. Веродостојност јавне исправе оверава се великим печатом установе.

Уколико се у установи васпитно-образовни рад остварује на језику националне мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму националне мањине, осим евиденције и педагошке документације о васпитно-образовном раду која се води на језику на коме се изводи васпитно-образовни рад.

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе васпитно-образовног рада, у складу са Законом, посебним законом и законом којим се уређује заштита података о личности.

Сврха обраде података, као и начин обраде, чувања и коришћења података из евиденција из става 2. овог члана утврђени су Зaконом.

V Управљање и руковођење

Члан 30

Установа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су организовање, састав и надлежности прописани Законом.

Управни одбор

Члан 31

Орган управљања у установи је управни одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Управни одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.

Уколико се у установи образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, чланови управног одбора - представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националних мањина. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

Уколико се у установи у свим или већини васпитних група васпитно-образовни рад остварује на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три представника јединице локалне самоуправе у управни одбор.

Мандат чланова управног одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима, а предлог овлашћених предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима.

Законом су прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана управног одбора.

Члан управног одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом.

Члан 32

Управни одбор:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова
 2. доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу излета и наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора;
 7. даје мишљење и предлаже министру избор директора;
 8. закључује са директором уговор из члана 124. став 1. Закона;
 9. одлучује о правима и обавезама директора;
 10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева васпитања и образовања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање васпитно-образовног рада;
 12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 13. одлучује по жалби на решење директора;
 14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим статутом.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама управног одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката без права одлучивања.

Начин рада управног одбора ближе се уређује пословником о раду.

Директор

Члан 33

Директор руководи радом установе.

Дужност директора установе може да обавља лице које има образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона за наставника школе, васпитача и стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

Дужност директора установе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

Директор установе бира се на период од четири године.

Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

Члан 34

Директора установе именује министар уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине.

Конкурс за избор директора расписује управни одбор, најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора.

Конкурс за избор директора објављује се у средствима јавног информисања, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса.

Пошто се у установи васпитно-образовни рад изводи и на језику националне мањине, н управни одбор у обавези да прибави мишљење националних савета националне мањине румунске и словачке националне мањине.

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење, у року од 15 дана од пријема захтева, сматраће се да је мишљење дато.

Члан 35

Конкурс за избор директора садржи информацију:

 1. о називу и адреси Установе;
 2. о начину подношења пријава на конкурс;
 3. о условима за избор;
 4. о доказима за испуњеност услова за избор које треба поднети;
 5. о року за подношење пријаве на конкурс;
 6. о року у којем ће одлука о избору бити донета;
 7. о лицу код којег учесник конкурса може добити додатне информације о конкурсу;
 8. о томе да неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Члан 36

Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата Установи пре истека рока утврђеног у конкурсу, или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке.

Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад Установа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи и доказе о испуњености услова за избор.

Члан 37

Конкурс мора да садржи услове које кандидати треба да испуњавају и доказе које морају да поднесу:

-        оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140. Закона;

-        доказ о поседовању лиценце за рад;

-        доказ о раду у предшколској установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;

-        доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом;

-        уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став 1. тачка 3) Закона;

-        уверење о држављанству Републике Србије;

-        доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);

-        доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора установе;

-        биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе.

Члан 38

Приликом доношења одлуке о расписивању конкурса за избор директора, Управни одбор образује комисију за избор директора (даље: Комисија).

Комисија има 3 члана и то секеретар установе, 1 васпитач и 1 запослени који не обавља васпитно образовни рад.

Задатак Комисије је да спроводи поступак за избор директора, који подразумева:

-        обраду конкурсне документације;

-        утврђивање законом прописаних услова за избор директора;

-        обављање интервјуа са кандидатима;

-        прибављање мишљења васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима.

Члан 39

Конкурсна комисија почиње разматрање конкурсног материјала односно благовремених и потпуних пријава, по истеку три дана од дана истека рока за пријем пријава на конкурс.

Конкурсна комисија је дужна да најкасније у року од три дана од дана почетка рада припреми информације о учесницима конкурса и да их без одлагања достави директору.

Члан 40

По пријему акта конкурсне комисије, директор је обавезан да без одлагања закаже седницу васпитно-образовног већа, којој ће присуствовати сви запослени и која ће се одржати најкасније у року од осам дана од дана када је директор примио акт конкурсне комисије.

Мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.

Члан 41

Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин:

-        на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена;

-        гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата;

-        тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања комисија изабрана од стране васпитно-образовног већа;

-        сматра се да позитивно мишљење у поступку избора директора школе има кандидат који је добио већину гласова од укупног броја запослених у установи;

-        ако два или више кандидата добију исти, а уједно и највећи број гласова, мишљење о њима наставничко веће доставља Комисији.

Мишљење се најкасније у року од три дана од дана одржавања седнице на којој је дато доставља конкурсној комисији.

Члан 42

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора и доставља га управном одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка.

Извештај садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења.

Управни одбор, на основу извештаја Комисије, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора, који се, заједно са извештајем Комисије, доставља министру, у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије.

Члан 43

Министар у року до 30 дана пријема документације из члана 33. овог статута, врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе из члана 33. овог статута могао да доведе у питање несметано обављање делатности установе, у року од осам дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора. Ово решење је коначно у управном поступку.

Учесник на конкурсу има право на заштиту у судском поступку.

Члан 44

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе и за свој рад одговара управном одбору и надлежном министарству.

Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор:

 1. планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих активности установе;
 2. одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада;
 3. одговоран је за остваривање развојног плана установе;
 4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
 5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет васпитно-образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада васпитача и стручних сарадника;
 7. планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручног сарадника;
 8. предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних чл. 110-113. Закона;
 9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
 10. обавезан је да благовремено информише запослене, децу и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе, органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
 11. одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
 12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа, без права одлучивања;
 13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
 14. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и саветом родитеља;
 15. редовно подноси извештаје о свом раду и раду установе управном одбору, најмање два пута годишње;
 16. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са овим и другим законом.
 17. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
 18. обезбеђује услове за остваривање права деце и запослених, у складу са овим и другим законом;
 19. одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
 20. обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 45

Дужност директора установе престаје истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година живота и разрешењем.

Министар разрешава директора установе из разлога прописаних чланом 128. став 7. Закона.

Одлуку о престанку дужности директора доноси министар уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине.

Пошто се васпитно-образовни рад остварује и на језику националне мањине, министар прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине.

Вршилац дужности директора установе

Члан 46

Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.

За вршиоца дужности директора може бити именовано лице које испуњава прописане услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, до избора директора, а најдуже шест месеци.

Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

VI Саветодавни орган

Савет родитеља

Члан 47

Савет родитеља установе чини по један представник родитеља, односно другог законског заступника деце сваке васпитне групе.

Члан савета родитеља је и представник родитеља, односно законског заступника деце са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Представници савета родитеља бирају се сваке радне године. Свака васпитна група бира свог представника родитеља у савет родитеља, на родитељском састанку, на почетку сваке школске године, а најкасније у току месеца септембра, путем јавног гласања, већином гласова од укупног броја присутних родитеља.

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља, односно другог законског заступника деце у управни одбор;
 2. предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 3. разматра предлог предшколског програма, развојног плана, годишњег плана рада установе;
 4. разматра извештаје о остваривању васпитно-образовног рада, развојног плана, годишњег плана рада установе, самовредновању и спољашњем вредновању и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада;
 5. разматра намену коришћења средстава од донација и проширене делатности установе;
 6. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање, безбедност и заштиту деце;
 7. учествује у прописивању мера, начина и поступка заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа;
 8. даје сагласност на програм излета и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 9. предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
 10. одлучује о могућности и висини учешћа родитеља у обезбеђивању средстава за виши квалитет и побољшање услова рада установе;
 11. обавља и друге послове од интереса за установу, односно одлучује о питањима о којима органи установе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља.

Члан 48

Избор председника савета родитеља и његовог заменика

Председника савета родитеља бирају чланови савета родитеља на време од једне године.

Избор се врши на првој седници савета родитеља приликом верификације мандата изабраних чланова.

Члан 49

Избор председника савета родитеља врши се јавним гласањем.

Изабран је онај кандидат који добије већину гласова свих присутних чланова савета родитеља.

Председник савета родитеља може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим обавезама.

Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са успехом.

Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем, већином гласова од укупног броја присутних чланова савета.

Одредбе из ст. 1. до 5. овог члана сходно се примењују и на заменике председника савета.

Члан 50

На истој седници врши се избор два заменика председника савета родитеља, по поступку и на начин из претходног члана.

Члан 51

Председник савета родитеља и његови заменици за свој рад одговарају савету родитеља који их је бирао и управном одбору.

Члан 52

Мандат председника и заменика председника савета родитеља траје једну радну-школску годину.

Члан 53

Родитељу престаје чланство у савету родитеља ако престане основ за чланство, на лични захтев и ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама савета родитеља.

Престанак основа за чланство у савету родитеља утврђује се на седници савета родитеља, о чему се доноси одлука и сачињава записник, а савет ће затражити да васпитна група чији је родитељ био представник изабере новог представника за члана савета.

На лични захтев родитељ ће престати да буде члан савета родитеља подношењем писмене изјаве, као и у случају његове немогућности да присуствује седницама савета, што ће се на седници савета констатовати и покренути поступак за избор новог представника родитеља за члана савета.

Члан 54

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати остали родитељи деце и васпитачи.

Седнице сазива и њима руководи председник савета родитеља.

Члан 55

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним органима.

Начин рада савета родитеља уређен је пословником о раду савета којег доноси Управни одбор установе.

VII Стручни органи установе

Члан 56

Стручни органи установе су:

 1. васпитно-образовно веће;
 2. педагошки колегијум;
 3. стручни актив медицинских сестара-васпитача;
 4. стручни активи васпитача;
 5. стручни актив васпитача у припремном предшколском програму;
 6. стручни актив за развојно планирање;
 7. стручни актив за развој предшколског програма;
 8. тим за самовредновање;
 9. тим за пружање додатне подршке детету-инклузивно образовање;
 10. тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 11. тим за стручно усавршавање.

Васпитно-образовно веће чине сви васпитачи и стручни сарадници.

Васпитно-образовним већем председава и руководи директор.

Педагошки асистент учествује у раду васпитно-образовног већа, без права одлучивања.

Педагошки колегијум чине председници стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници.

Стручни актив за развојно планирање чине представници васпитача и стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља, којег именује управни одбор.

Стручни актив за развој предшколског програма чине васпитачи и стручни сарадници, којег именује васпитно-образовно веће.

Чланове тима за именује директор установе.

Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта који се спроводи у установи. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе и стручњака за поједина питања.

Уколико у установи предшколско образовање стичу деца којима је из разлога наведених у члану 76. став 1. Закона потребна додатна подршка у васпитању и образовању, директор образује стручни тим за пружање додатне подршке детету. Тим чине васпитач, стручни сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно лични пратилац детета, на предлог родитеља, односно другог законског заступника. Задаци и надлежност стручног тима уређени су чланом 76. Закона.

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

Надлежности стручних органа, тимова и педагошког колегијума

Члан 57

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум се старају о обезбеђивању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање предшколског програма; старају се о остваривању циљева и стандарда васпитања и образовања; вреднују резултате рада васпитача и стручних сарадника; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања и решавају сва друга стручна питања васпитно-образовног рада.

Васпитно-образовно веће

Члан 58

Васпитно-образовно веће предлаже представника запослених у управни одбор, тајним гласањем, а предложеним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова васпитно-образовног већа.

У случају када васпитно-образовно веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора установе, гласање је тајно.

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за рад васпитно-образовног већа, уређују се пословником о раду.

Члан 59

Када васпитно-образовно веће решава о питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је председнику савета родитеља омогућити присуство на седници.

Члан 60

Васпитно-образовно веће:

 1. утврђује предлог годишњег плана васпитно-образовног рада и предшколског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;
 2. учествује у организацији васпитно-образовног рада;
 3. разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада;
 4. предлаже распоред задужења васпитача и стручних сарадника у извршавању појединих задатака;
 5. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и установе;
 6. утврђује предлог програма извођења излета и наставе у природи и предлаже га за годишњи план рада установе;
 7. разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;
 8. разматра и вреднује рад стручних актива, васпитача и стручних сарадника.

План и програм рада васпитно-образовног већа је саставни део годишњег плана рада установе.

Пословник о раду васпитно образовног већа доноси Управни одбор установе.

Стручни активи

Члан 61

Стручни актив медицинских сестара-васпитача:

-        утврђује методе и начине унапређења превентивно-здравствене заштите и васпитно-образовног рада;

-        прати реализацију неге и васпитно-образовног рада и превентивно -здравствене заштите и даје предлоге за њену измену и допуну;

-        прати вођење педагошке и здравствене документације;

-        врши и друге послове предвиђене планом и програмом рада Установе.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

Члан 62

Стручни актив васпитача:

-        утврђује методе и начине унапређења васпитно-образовног рада;

-        прати реализацију васпитно-образовног рада и даје предлоге за његово унапређење;

-        прати и унапређује вођење целокупне педагошке документације;

-        предлаже употребу и набавку дидактичког материјала;

-        врши и друге послове утврђене планом и програмом рада Установе.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

Члан 63

Стручни актив васпитача у припремном предшколском програму:

-        утврђује методе и начине унапређења васпитно-образовног рада у свом домену;

-        прати реализацију васпитно-образовног рада и даје предлоге за његово унапређење;

-        прати и унапређује вођење целокупне педагошке документације;

-        планира и реализује програм сарадње са родитељима кроз избор стручних тема и организовање радионица, предавања, родитељских састанака, у односу на теме у вези са припремом детета за полазак у школу;

-        предлаже употребу и набавку дидактичког материјала;

-        израђује план и програм сарадње са основним школама;

-        врши и друге послове утврђене планом и програмом рада Установе.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

Члан 64

Стручни актив за развој предшколског програма:

Чланове Тима чине васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници

У оквиру својих надлежности Стручни актив за развој предшколског програма обавља следеће послове:

 1. предлаже план и ради на изради Предшколског програма и Годишњег плана рада Установе,
 2. сачињава предлог Предшколског програма и Годишњег плана рада Установе;
 3. прати и анализира рад стручних актива и тимова, на основу њихових програма, записника и извештаја;
 4. прати остваривање Предшколског програма и Годишњег плана рада Установе
 5. сачињава извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе и предшколског програма;

Стручни актив за развој предшколског програма састаје се по потреби.

На седницама Стручног актива за развој предшколског програма води се записник и евиденција присутности.

Члан 65

Чланове Стручног актива за развојно планирање чине представници васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља.

Стручни актив за развојно планирање:

-        припрема предлог развојног плана установе за наредни тро-петогодишњи период,

-        праћење реализације развојног плана установе, а нарочито у вези са остваривањем образовно-васпитног рада,

-        предлагање нових, бољих и реалнијих критеријума за вредновање планираних активности,

-        разматрање и других питања од значаја за развој предшколске установе.

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Управном одбору.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

Члан 66

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора установе из области:

 1. планирања и организовања остваривања програма васпитања и образовања и свих активности установе;
 2. старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада;
 3. старања о остваривању развојног плана установе;
 4. организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета васпитно-образовног рада у установи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада васпитача и стручних сарадника;
 5. планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања васпитача и стручних сарадника;
 6. сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор установе.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

Тимови

Члан 67

У оквиру своје надлежности тим за самовредновање:

 1. сачињава годишњи план самовредновања на основу процене стања
 2. обезбеђује услове за сповођење самовредновања,
 3. у року од пет година извршава самовредновање свих области вредновања дефинисаним стандардима квалитета рада предшколских установа
 4. подноси годишњи извештај директору, васпитно-образовном већу, Савету родитеља и Управном одбору,
 5. извештај о самовредновању садржи опис и процену остварености стандарда квалитета рада Установе, предлог мера за унапређивање квалитета рада Установе и начин праћења остваривања предложених мера,
 6. на основу извештаја о самовредновању, Установа доносиРазвојни план.

Тим за самовредновање састаје се по потреби.

На седницама Тима за самовредновање води се Записник и евиденција присутности.

У оквиру своје надлежности тим за инклузивно образовање:

 1. прикупља податке, формира базу података о деци из осетљивих група
 2. ради на изради педагошког профила сваког детета које има сметње у развоју
 3. разрађује стратегију подршке деци
 4. израда ИОП и праћење реализације ИОП
 5. одржавање састанака са васпитачима који у групама имају децу са сметњама у развоју, размена искустава
 6. сарадња са развојним саветовалиштем, службом ОРЛ, педагошким асистентима и терапеутима деце, као и са основним школама на територији града
 7. евалуација месечних активности
 8. подношење извештаја о раду тима педагошком колегијуму и добијање сагласности за израду ИОП-а
 9. предлаже стручно образовање из домена инклузивног образовања за медицинске сетре васпитаче, васпитаче и стручне сараднике.

Тим се састаје по потреби.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

У оквиру своје надлежности тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 1. израда Плана рада
 2. формирање подтимова по објектима
 3. упознавање родитеља и запослених са протоколом о заштити деце од занемаривања и злостављања
 4. израда постера и флајера на тему злостављања деце
 5. израда и подношење полугодишњег и годишњег извештаја о раду Тима
 6. упознавање колектива, родитеља и шире локалне заједнице о превентивним и интервентним мерама у вези са заштитом деце од насиља
 7. тимски рад на реализацији превентивних активности
 8. комуникација са надлежним службама и основним школама.

На седницама се води записник и евиденција присутности.

У оквиру своје надлежности тим за стручно усавршавање

 1. израда плана стручног усавршавања у установи са планираним бројем сати сталног стручног усавршавања на бази обавезних 44 сата
 2. израда плана сталног стручног усавршавања и ван установе
 3. праћење реализације плана сталног стручног усавршавања у установи
 4. води евиденцију о стручном усавршавању
 5. израда тромесечних извештаја и достављање истих Педагошком колегијуму установе
 6. сарадња са Регионалним центром за стручно усавршавање

На седницама се води записник и евиденција присутности.

Тимовима руководи координатор којег бирају чланови Тима.

Записнике са седница актива и тимова координатор доставља директору и васпитно-образовном већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

VIII Упис деце у установу

Члан 68

Упис деце у целодневни боравак у установи врши се у складу са подзаконским актом којим се прописују ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу, по критеријумима који треба да обезбеде првенство уписа деци из осетљивих група, деци запослених родитеља и редовних студената, деци која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици, деци чија су браћа и сестре уписане у установу и осталој деци.

Члан 69

Деца се уписују у установу од првог септембра радне године, након спроведеног јавног конкурса.

Конкурс за упис деце расписује управни одбор у мају текуће године за наредну радну годину.

Током радне године може да се врши упис деце, ако се створи таква могућност.

Члан 70

У предшколску групу припремног предшколског програма уписују се деца старости од пет и по до шест и по година ради похађања припремног предшколског програма и то је законска обавеза родитеља односно старатеља да упише дете.

Дете може да изостане са похађања припремног предшколског програма само у оправданим случајевима. Родитељ, односно старатељ је дужан да оправда изостанак детета.

Уколико дете изостаје осам дана припремног предшколског програма, довољно је усмено оправдање родитеља, односно старатеља, а уколико изостаје дуже од осам дана у континуитету, потребно је лекарско оправдање.

Члан 71

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава установу и родитеља, односно старатеља, о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма, најкасније до 1. априла текуће године за наредну годину.

Када оснивач да сагласност на статут и на одредбе статута које се тичу уписа, сматра се да је дао сагласност у смислу чл. 13. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању.

Члан 72

Приликом пријаве на конкурс родитељ, односно други законски заступник треба да достави:

-        доказ о здравственом прегледу детета надлежног дечјег лекара дома здравља;

-        попуњен захтев за упис детета од стране родитеља, односно другог законског заступника;

-        извод из матичне књиге рођених.

Права и обавезе родитеља, као корисника услуга и Установе, као даваоца услуга, регулишу се посебним уговором, који се закључује приликом уписа детета.

Уговор потписују директор Установе и један од родитеља детета.

Права детета

Члан 73

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета, а нарочито право на:

 1. квалитетан васпитно-образовни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. Закона;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестрани развој личности, за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за васпитање и образовање;
 6. информације о његовим правима и обавезама;
 7. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из члана 79. Закона нису остварена;
 8. заштиту и правично поступање установе према детету;
 9. друга права у области васпитања и образовања, у складу са законом.

Родитељ, односно други законски заступник детета може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у установи је дужан да одмах по сазнању, а најкасније наредног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета.

Директор је дужан да пријаву из става 3. овог члана размотри и да, уз консултацију са родитељем, односно другим законским заступником, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.

Одговорност родитеља

Члан 74

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

 1. за упис детета у установу и редовно похађање припремне наставе;
 2. да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента спречености детета да похађа установу о томе обавести установу;
 3. да поштује правила установе.

Установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка из разлога прописаних ставом 1. тачка 1) овог члана.

IX Одговорност установе за безбедност деце

Члан 75

Установа доноси акт којим прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе.

Спровођење заштите и мера безбедности деце је обавеза установе.

Члан 76

У случају да дође до повреде детета у установи, детету треба одмах пружити прву помоћ, а ако је неопходно, дете треба одмах одвести у најближу здравствену установу.

Прву помоћ у случају повреде или наглог обољења детета пружа:

-        сарадник за превентивну здравствену заштиту и медицинска сестра на превентиви;

-        сваки запослени дужан је да, према својим могућностима и значају незгоде учествује у пружању прве помоћи.

Члан 77

На видљивом и лако приступачном месту постављен је ормарић са прописаном санитетском опремом за пружање прве помоћи. На ормарићу су назначени:

-        име и презиме запосленог задуженог за пружање прве помоћи;

-        број телефона здравствене организације за пружање хитне медицинске помоћи;

-        број телефона надлежне службе органа унутрашњих послова.

Правила понашања

Члан 78

У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи.

Понашање у установи, односи запослених, деце, родитеља и других законских заступника ближе се уређују правилима понашања које доноси управни одбор.

X Запослени у установи

Члан 79

У установи раде васпитачи, стручни сарадници, сарадници, секретар, административно-финансијско и помоћно-техничко особље.

Васпитно-образовни рад у установи остварују васпитачи и то: васпитач, медицинска сестра-васпитач.

Послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита у установи обављају сарадници.

Установа може да у васпитно-образовном раду ангажује педагошког асистента који пружа додатну подршку и помоћ групи деце, у складу са њиховим потребама и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада.

Број и структура запослених у установи уређује се општим актом о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом.

Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених уређује се посебним актима школе, у складу са Законом, Правилником о раду, Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Запослени у установи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним уговором и општим актима установе.

Члан 80

Задатак васпитача је да својим компетенцијама осигура постизање уважавање принципа васпитања и образовања, остваривање циљева васпитања и образовања и унапређивање васпитно-образовног рада са децом.

Задатак стручног сарадника је да у оквиру своје надлежности ради на унапређивању васпитно-образовног рада; праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета; пружа стручну подршку васпитачу и директору, у складу са Законом; развоју инклузивности установе; стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој детета, заштити од дискриминације и социјалне искључености детета; праћењу и вредновању васпитно-образовног рада и предлагању мера за повећање квалитета васпитно-образовног рада; остваривању сарадње са децом, родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у установи; остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и организацијама; координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и општинских савета родитеља; спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са описом посла.

Задатак сарадника је да својим знањем и саветодавним и стручним радом обезбеди квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

Задатак других сарадника је да обезбеде остваривање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада.

Услови за рад васпитача и стручног сарадника

Члан 81

Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад - лиценцу. Поступак стицања, суспензије, одузимања лиценце, могућност рада у установи без лиценце и сва друга питања од значаја за остваривање овог услова прописана су Законом.

Секретар установе

Члан 82

Секретар се стара о законитости рада установе, указује директору и управном одбору на неправилности у раду; обавља управне послове; израђује опште и појединачне правне акте; обавља правне и друге послове за потребе установе; израђује уговоре које закључује установа; обавља правне послове у вези са статусним променама у установи; правне послове у вези са уписом деце; правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом установе; пружа стручну помоћ у вези са избором управног одбора; пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора; прати прописе и о томе информише запослене; обавља друге послове по налогу директора.

Послове секретара може да обавља, лице које има образовање из правних наука из члана 140. став 1. Закона и дозволу за рад - лиценцу за секретара.

Заснивање и престанак радног односа

Члан 83

Лице може бити примљено у радни однос у установи под условима прописаним чланом 139. Закона.

Запосленом престаје радни однос са навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из члана 139. Закона или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник - стажиста, у складу са Законом.

Васпитач и стручни сарадник, са лиценцом или без лиценце дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања васпитно-образовног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са Законом и на начин и по програму који прописује министар.

Члан 84

Пријем у радни однос врши се у складу са Законом.

Радни однос се заснива на неодређено, или одређено време, у складу са Законом.

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Конкурс се објављује у листу „Послови“ и доставља се Министарству одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Директор именује и председника Комисије. Комисија има четири члана. Обавезан члан комисије је секретар установе који утврђује да ли кандидати испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са Законом и о томе обавештава остала три члана Комисије.

Остала три члана Комисије доносе одлуку о кандидатима који су ушли у ужи избор и који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У ужи избор улазе сви кандидати ако их нема више од 10 по радном месту. Уколико има више од 10 кандидата, првенство имају кандидати са територије општине Алибунар.

Након пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом, а у року од осам дана, остала три члана Комисије сачињавају листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обављају разговор са кандидатима са листе. Питања која се постављају кандидатима су иста за све кандидате на истом радном месту. Посебно се формирају питања за кандидате који учествују у непосредном васпитно-образовном раду, а посебно за остале запослене.

Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. У доношењу решења о избору кандидата секретар установе нема право одлучивања, већ је дужан да изради ово решење у складу са Законом и одлуком осталих чланова Комисије. Остала три члана Комисије гласају о кандидату који ће бити примљен у радни однос по расписаном конкурсу. Гласање је јавно и о томе се води записник. Комисија, одмах након расписивања конкурса може утврдити и критеријеме на основу којих ће се гласање обављати. Решење потписује председник Комисије.

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања решења.

Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана.

Решење се оглашава на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно.

Члан 85

Установа може да уговори пробни рад са васпитачем или стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, или, изузетно, у радни однос на одређено време. Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се радна места за која се уговара пробни рад.

Пробни рад се обавља у складу са законом којим се уређује рад.

Члан 86

Васпитачи и стручни сарадници имају норму свих облика непосредног рада са децом и других облика рада у складу са Законом и одговарајућим подзаконским актом, који прописује министар.

Члан 87

Радни однос запосленог у установи престаје у складу са законом, на основу решења директора.

Члан 88

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу управном одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора.

Управни одбор дужан је да донесе одлуку по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

Ако управни одбор не одлучи по жалби или запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно дана достављања решења.

Пословна тајна

Члан 89

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању установе и штетило интересима и пословном угледу установе, ако законом није другачије одређено.

Исправе и пoдатке који су утврђени као пословна тајна могу правно заинтересованим лицима саопштити директор установе или лице кога он овласти.

Члан 90

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се:

 1. подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности;
 2. план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта установе;
 3. други подаци и исправе које пословном тајном прогласи управни одбор.

Члан 91

Установа води евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са Законом и посебним законом.

Установа је руковалац података из става 1. овог члана и одговорна је за њихово прикупљање, употребу, ажурирање и чување, у складу са Законом, посебним законом и законом којим се уређује заштита података о личности.

XI Прелазне и завршне одредбе

Члан 92

Статут установе се објављује на огласној табли установе.

Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 93

На сва питања која нису уређена овим статутом, примењиваће се непосредно одредбе посебног закона, Закона, закона који уређује рад, колективних уговора и других прописа који уређују ову област.

Члан 94

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли установе.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут установе бр. 380-2/2013 усвојен на седници управног одбора од 27.12.2013 године, као и Измене и допуне статута бр. 101-2/2015 од 03.04.2015.г. и 115-2/2017 од 25.04.2017.г.

У Алибунару,

Број: 85-2/2018

Датум, 29.03.2018.г.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Миленко Ратковић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81