gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2017. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Општински штаб за ванредне ситуације

Општине Алибунар

Број: 020-3/18-04.-

Дана: 16.01.2018. године.-

         А Л И Б У Н А Р

На основу члана 11. става 2. тачке 3а. Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р.Србије'', број 92/2011) и члана 3. става 2. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб), број: 020-43/11-04 од 12. октобра 2011. године, Штаб   п о д н о с и

И З В Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2017. ГОДИНИ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) образован је Одлуком Скупштине општине Алибунар у складу с важећим прописима као оперативно-стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији надлежности.

Решењем Скупштине општине Алибунар, број: 020-92/16-03-02, од 31. августа 2016. године, а у складу са важећим прописима постављени су чланови Штаба.

Послове и задатке из своје надлежности Штаб обавља у складу са:

 1. Законом о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р.С.'', број: 111/09, 92/2011 и 93/2012),
 2. Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник Р.С.'', број: 5/2011),
 3. Пословником о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број: 020-43/11-04, од 12.10.2011. године и
 4. Другим прописима и општим актима донетим на основу Закона.

У току 2017. године Штаб је радио у редовном и ванредном заседању, при чему је одржано две (2) редовне и пет (5) ванредних седница.

А) РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ:

У редовном заседању, две одржане седнице, Штаб је разматрао 12 тачака дневног реда и том приликом донео 2 Наредбе, 10 закључака и 1 препоруку којима се утврђују мере и задаци реализације обавеза Општине и њених органа у организовању, спровођењу и извршавању обавеза заштите и спасавања за подручје територијалне надлежности. Поред тога, а у складу са Законом и другим прописима за потребе Општине и њених органа израђени су предлози општих акта, предлози превентивних и оперативних мера за спровођење задатака у предстојећем зимском периоду.

Програмом рада Штаба за 2017. годину планирано је 14 задатака и обавеза, а реализовано је девет задатака. Нереализовани задаци и обавезе /5/ пренети су на реализацију у 2018. годину и односе се на ажурирање, усаглашавање, разматрање и усвајање Процене угрођености од елементарних непогода и других несрећа и израду Плана заштите и спасавања, по врстама опасности, као и других обавеза у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

Планирани, нереализовани задаци нису реализовани како из објективних, тако и субјективних разлога, кадровским промена у раду Општине и њених органа, неблаговремене примене и спровођења обавеза утврђених правним прописима који уређују област организације и функционисања у ванредним ситуацијама од стране надлежних органа и служби Општине, као и због насталих измена прописа од стране Министарства унутрашњих послова Р. Србије.

Приоритет у извршавању послова и задатака заштите и спасавања дат је припремама и организовању субјеката заштите и спасавања за извшавање и спровођење утврђених задатака у ванредним ситуацијама, побољшању система за јавно узбуњивање и активно укључивање у јединствени систем заштите и спасавања Р. Србије, припремама Општине, њених органа и општинске управе за обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом, као и у планском и организованом имплементирању, предузимању и спровођењу превентивних и оперативних мера заштите и спасавања у области заштите од поплава, суша, олујних ветрова, снежних наноса и других елементарних непогода и несрећа у складу са процењеним и идентификованим опасностима на подручју територијалне надлежности.

У току године сва правна акта из надлежности Општине и њених органа из области ванредних ситуација усклађена су са важеим прописима која уређују област заштите и спасавања, чиме су се стекли сви предуслови за несметани рад Штабба, Општине и њених органа, субјеката заштите и спасавања и активно укључивање у јединствени систем заштите и спасавања Републике Србије.

Поред тога, инсталирањем антенског система за радио уређаје на одабраним локацијама створени су услови за активно укључивање Општине у јединствени информациони систем Републике Србије и самим тим побољшани су услови за ефикасно спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Допринос у побољшању квалитета рада Штаба допринело је активно укључивање у рад Штаба стручно-оперативних тимова посебно у делу припрема и организовању субјеката заштите и спасавања за спровођење превентивних мера заштите и активно укључивање у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

За реализацију редовних задатака и обавеза у 2017. години Штаб није имао утрошак финансијских средстава.

Б) РАД ШТАБА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА:

Одлуком председника Општине, а на предлог Штаба у току 2017. године проглашена је ванредна ситуација на делу територије Општине, у н.м. Нови Козјак и Николинци, због бактериолошке и хемијске неисправности воде за пиће. Штаб је одржао пет седница на којима је разматрано 15 тачака дневног реда, при чему су донета 2 предлога Одлуке о програшавању и 2 о укидању ванредне ситуације, 2 Наредбе, 12 закључка и више обавештења и упозорења за становништво. Поред тога, а у складу са Законом, и насталом ситуацијом, редовним путем, свакодневно, су достављани Извештаји вишим претпостављеним органима МУП-а и Оперативном центру Одељења за ванредне ситуације у Панчеву /укупно: 30 Извештаја о стању, предузетим мерама и активностима и ангажованој механизацији./

МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2018. ГОДИНИ:

Имајући у виду напред изнете констатације,нереализовне задатке, утврђене Програмом за 2017. годину, као и постојећу организацију и функционисање Штаба у складу са прописима који уређују област ванредних ситуација у циљу побољшања рада и довођења у више функционално стање спремности за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2018. години неопходно је предузети следеће мере и активности:

 1. Плански и организовано унапредити рад Штаба обучавањем и оспособљавањем чланова за извршавање задатака заштите и спасавања у условима ванредних ситуација, похађањем организованих семинара у националном тренинг центру МУП-а и другим организованим видовима обуке током године;
 2. Одредити приоритете извршавања обавеза Штаба у складу са прописима који ближе уређују област рада у циљу побољшања органиазције и функционисања заштите и спасавања за подручје територијалне надлежности;
 3. Плански и организовано, побољшати спремност оспособљених субјеката за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 4. Побољшати сарадњу са надлежним службама МУП-а у извршавању задатака органиазције и функционисања заштите и спасавања;
 5. Континуирано анализиратии и пратити достигнути ниво припрема и стање псремности Општине и њених органа и служби, оспособљених правних лица и других субјеката заштите и спасавања за извршавање утврђених задатака и обавеза заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 6. По потреби, а у циљу побољшања квалитета рада Штаба, ослањати се на расположиве кадровске и друге потенцијале Општине.

Напомена:

Процену угрожености општине Алибунар од елементарних непогода и других несрећа израдило је лице са лиценцом Међународног института за безбедност Београд, али на исту није дата сагласност МУП-а Р.Србије, јер није усклађена и ажурирана у складу са Упутством о методологији за израду процене и плана заштите и спасавања (''Сл.гласник Р.Србије'', број: ). Усклађивање са упутством, разматрање и усвајање Процене, преноси се као приоритетни задатак Штаба у 2018. годину.

Командант Штаба,

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81