gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Закључак о усвајању Извештаја о могућности поверавања дела делатности

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године доноси

 З А К Љ У Ч А К

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О МОГУЋНОСТИ ПОВЕРАВАЊА ДЕЛА ДЕЛАТНОСТИ

  1. Усваја се Извештај о могућности поверавања дела делатности, бр. 1344/2018 од 17.05.2018. године, који је поднело Јавно комунално предузеће ''Универзал'' из Алибунара, у потпуности и без примедби.
  2. Закључак објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-14/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81