gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе СО Алибунар, на 22. седници од 18. маја 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

I

            Именује се Слободан Вујовић из Алибунара на функцију председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' из Алибунара.

II

            Мандат новоизабраног председника Управног одбора почиње да тече од дана именовања, односно од 18. маја 2018. године и трајаће до разрешења са функције, а најдуже до истека мандата Управног одбора.

III

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-42/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81