gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе СО Алибунар, на 22. седници од 18. маја 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

I

Престаје функција председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' из Алибунара Слободану Вујовићу, на лични захтев.

II

            Мандат председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' из Алибунара престаје даном доношења овог Решења, односно од 18. маја 2018. године.

III

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-41/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81