gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналном предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 24. и 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ''  АЛИБУНАР

  1. Власто Марић, дипл. инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди из Владимировца, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар.
  2. Мандат вршиоца дужности директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар трајаће до избора директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, а најдуже једну годину.
  3. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 18. маја 2018. године.
  4. Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-16/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81