gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о усвајању Извештаја о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2017. години

На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007, 83/2014–др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број, 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар на својој22. седници одржаној дана18. маја 2018. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2017. ГОДИНИ

  1. Усваја се Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар у 2017. години.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-39/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81