gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/16
  • Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину

Службени лист општине Алибунар

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/209, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локлане самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 и 14/2018), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године, доноси

О Д Л У К У

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука) одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему Општине Алибунар, као локалне самоуправе за календарску 2018. годину.

Члан 2.

Утврђује се максималан број запослених на неодређено време за систем локалне самоуправе Општине Алибунар на следећи начин:

Назив установе Максималан број запослених
Општинска управа општине Алибунар 72
ЈКП ''Универзал'' Алибунар 55
ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар 11
Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар 1
Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар 10
УКД ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар 2
Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар 56
УКУПНО 207

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 119-1/2018-04

У Aлибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81