Службени лист општине Алибунар

Одлука о поверавању на вршење дела послова Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 9. став 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), члана  32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон и 101/2016-др.закон), члана 20. Одлуке о комуналним делатностима у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2015 и 28/2017), члана 4. Одлуке о некатегорисаним путевима („Службени лист општине Алибунар“ број 15/2014), члана 45. став 1. тачка 7. и члана 117. Статута општине Алибунар ( „Службени лист општине Алибуна“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 18. маја 2018. године доноси

ОДЛУКУ

О ПОВЕРАВАЊУ НА ВРШЕЊЕ ДЕЛА ПОСЛОВА

 ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар поверава се обављање дела следећих делатности:

  1.  управљање јавним паркиралиштима,
  2.  обезбеђење јавног осветљења,
  3.  одржавање улица и путева
  4.  други послови поверени посебном одлуком Општинског већа или председника Општине.

Члан 2.

Поверни послови, односно обављање дела послова наведених у члану 1. ове Одлуке поверавају се сходно Одлуци о статусној промени припајања, коју су донели Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар у својству друштва преносиоца и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар у својству друштва стицаоца, из разлога хитности и несметаног обављања делатности, до окончања поступка статусне промене.

Члан 3.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар сачиниће годишњи програм за обављање дела послова из члана 1. ове Одлуке, са описом и динамиком обављања послова и доставити га Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.

Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар извршиће усклађивање годишњих програма пословања са овом Одлуком.

Члан 4.

На основу Програма за обављање послова из члана 3. ове Одлуке закључиће се Анекс Уговора о вршењу поверених послова са Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' Алибунар, описаним у члану 1. ове Одлуке, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе Општине Алибунар и Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунару.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-13/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba