gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 11. Става 2. тачке 3а. Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“ број 92/2011), члана 14. став 1.  Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (”Службени гласник РС”, број: 98/2010) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана18. маја 2018. године, а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, доноси

ПРОГРАМ РАДА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.Б. НАЗИВ ЗАДАТКА АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ САРАЂУЈЕ РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ       НАПОМЕНА
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Организациони, кадровски и др. послови из надлежности рада Штаба К-дант Штаба

-   заменик к-данта,

-       начелник Штаба

током године  
2. Разматрање стања и справности инсталираних сирена на подручју Општине  и утврђивање плана  мера за отклањање уочених недостатака. Штаб и Општинска управе

- надлежна сл. МУП-а

-        начелник Опш.управе,

 

Март-август  
3. Разматрање предлога Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју Општине Штаб

- надлежна сл. МУП-а,

- начелник Општинске управе

Јун  

4.

Разматрање предлога Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Општине, по врстама опасности

'' '' септембар  
5. Обављање послова и задатака унапређења мера заштите и спасавања по врстама опасности Штаб

- надлежна сл. МУП-а,

 

Током године По потреби
6. Разматрање анализе стања и достигнутог степена припрема субјеката од значаја за заштиту и спасавање на подручју Општине

- надлежна сл. МУП-а

-        Опшинска управа

 

јун  
7. Разматрање анализе стања попуне и достигнути степен спремности јединица опште намене на подручју Општине -        Општинска управа јун  
8. Разматрање предлога Програма обуке припадника јединица опште намене -        Општинска управа Јун  
9. Разматрање предлога планираних финансијских средстава за потребе ванредних ситуација у 2019. години. -        Општинска управа новембар  
10. Обављање др. послова и задатака по предлогу Републичког, Покрајинског и окружног ШЦЗ или надлежне сл. МУП-а.

-        надлежни Штабови ЦЗ и

-        надлежна сл. МУП-а

Током године
11. Израда предлога Извештаја о раду Штаба за 2018. годину

Надлежна сл. МУП-а,

 

децембар  
12. Израда предлога Програма рада Штаб 2019. годину.  
Закључно са ред.бр. 12 (дванаест) на две (2) стране куцаног текста, без насловних страна.-

Број: 020-40/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81