gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/16
 • Одлука о утврђивању минималног износа накнаде на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању минималног износа накнаде на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алибунар

На основу чланова 2., 61. став 7. и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 104/2016), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа које одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 101/2017), члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општина Алибунар на 22. седници одржаној 18. маја 2018 године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Алибунар, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања принудног професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере.

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и корисника посебних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.

Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање принудног професионалног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере, у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и у случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран нови управник.

II    ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама

Члан 2.

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (Цио) су:

 1. просечна нето зарада у општини Алибунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);
 2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 (а који не може бити нижи од 1,3) (Кјлс);
 3. коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1 (Кс);
 4. коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3 (Кл).

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора:

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта
До 10 година старости 2,10  динара 1,62  динара
Од 10 до 20 година старости 3,16  динара 2,43  динара
Од 20 до 30 година старости 4,21  динара 3,24  динара
Преко 30 година старости 5,27  динара 4,05  динара

Члан 3.

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део (Цио) су:

 1. просечна нето зарада у општини Алибунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);
 2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 ( а који не може бити нижи од 1,3) (Кјлс);
 3. коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде 3 старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1 (Кс);
 4. коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4(Кг).

 На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног места у заједничкој гаражи:

Старост зграде гаража Гаражни бокс или зајед. гаража
До 10 година старости 0,97  динара 0,65 динара
Од 10 до 20 година старости 1,46  динара 0,97 динара
Од 20 до 30 година старости 1,94  динара 1,30 динара
Преко 30 година старости 2,43  динара 1,62 динара

Текуће одржавање у стамбеним зградама

Члан 4.

Критеријумизаутврђивањеминималневисинеизноса издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде (Цто) су:

 1. просечна нето зарада у општини Алибунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);
 2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6 (а који не може бити нижи од 6) (Кјлс);
 3. коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3 (Кл).

Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова текућег одржавања зграде.

 На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за стан и пословни простор, као посебан део зграде:

Зграде без лифта Зграде са лифтом
187,00  динара 243,00  динара

Члан 5.

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део (Цто) су:

 1. просечна нето зарада у општини Алибунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);
 2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6 (а који не може бити нижи од 6) (Кјлс);
 3. коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4 (Кг).

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи:

Гаража Гаражни бокс или заједничка гаража
112,00  динара 75,00  динара

Накнада за рад принудног управника

Члан 6.

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника (Цу) се утврђује применом следећих критеријума:

 1. просечна нето зарада у општини Алинунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);
 2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 14 (Кјлс);
 3. коефицијент посебног дела зграде, који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које имају од 8 до 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7 (Кпд).

 На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за стан и пословни простор, као посебни део зграде:

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника
До 8 посебних делова 218,00  динара
Од 8 до 30 посебних делова 262,00  динара
Преко 30 посебних делова 305,00  динара

Члан 7.

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника (Цу) се утврђује применом следећих критеријума:

 1) просечна нето зарада у општини Алибунар за претходну годину. (према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину), износи 31.188,00 динара (Цз);

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 14 (Кјлс);

 3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени коефицијент је 0,2 (Кг).

 На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде:

Гаража Гаражни бокс или заједничка гаража
87,00 динара 43,00 динара

III   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар".

Број: 36-1/2018-04

У Алибунар, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81