gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон) члана 46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу привремене радне платформе, која ће се користити током изградње комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', за изградњу и постављање ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, подземних каблова и других одговарајући објеката, изградње прилазних путева и путева за пролаз, прелет елиса и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и коришћење ветрогенератора,  инвеститору  комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2''''Windvision Windfarm B'' д.о.о. Алибунар, на  следећој парцели у

КО  Владимировац

Лист непокретности број 6409 КО Владимировац

  1. број катастарске парцеле 11104, потес или улица Код друма Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 16а 58.
  1. Заузеће на катастарској парцели наведеној у члану 1. ове Одлуке износи 7,48m³, на период од 5 (пет) година, те ће након завршетка градње ветропарка приступити уклањању привремених платформи и враћање земљишта у првобитно стање.
  2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен Анекс уговор број ОПУ 75/2018 од 06.02.2018. године, којим ће се  уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника  повласног добра.
  3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке инвеститор ће платити накнаду, која ће бити одређена Анексом уговора.
  4. За закључење Анекса уговора у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

О б р а з л о ж е њ е

''Ветроелектране Алибунар 2'' ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар, ул. Жарка Зрењанина 10, Алибунар, у својству инвеститора, обратио се Оделењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар захтевом за успостављање права стварне службености и закључење Анекса уговора ОПУ 75/2018 од 06.02.2018. године, ради изградње привремене радне платформе, која ће службити у току изградње комплекса ветропарка, тј. на период од 5 (пет) година, а по завршетку радова инвеститор ће уклонити платформу и вратитит земљиште у првобитно стање.

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/14 и 145/2014), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана  135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.

Ради изградње објекта сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке,  као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Број: 463-14/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81