gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта

На основу 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године доноси

О Д Л У К У

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта на парцелама топ.бр. 1396 КО Алибунар, површине 93а 21m³, и топ.бр. 1395/2 КО Алибунар, површине 37а 26m³, број 464-6/09-04 од 02.09.2009. године.

II

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 463-12/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81