Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на 57. седници одржаној дана 11. мaja 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-44/18-04 од 10.05.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

           Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-45/2018-04

Датум: 11. мај 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba