gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009,73/2010, … 113/2017), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 55. седници одржаној дана 30. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 63, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 860.000,00 (осамстошездесетхиљада и 00/100) динара за отплату рате кредита ''Комерцијалној банци'' АД Београд.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 860.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 4 – општинска управа, програм 15, програмска активност 0602-0003-сервисирање јавног дуга, функција 170трансакције везане за јавни дуг, позиција 61, економска класификација 611уплата главнице домаћим кредиторима, извор финансирања 01 – приходи из буџета.

Члан 3.

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-45/2018-04

Датум:30. април 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81