gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/12
  • Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник Републике Србије'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 4. став 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/2016 и 8/2017) и члана 58. Статута Општине Алибунар (''Служнени лист Општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 55. седници одржаној 30. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом Одлуком се регулише расписивање конкурса за суфинансирање пројеката из буџета Општине Алибунар ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години (у даљем тексту: конкурс), у форми Јавног позива, и дефинишу основни елементи наведеног конкурса.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја.

Конкурсом се прецизније утврђују: предмет конкурса и намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати; износ средстава која су опредељена за конкурс; који субјекти имају право учешћа; критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства; поступак пријаве на конкурс; прецизни рокови у којима се спроводи конкурс; информација о документацији коју прилаже подносилац пројекта; поступак доношења одлуке о избору пројеката; формирање стручне Комисије и позив новинарским и медијским удружењима, као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији; извештавање о реализацији изабраних пројеката.

Члан 2.

Конкурс се расписује у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Алибунар – а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и  заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стварашаштва, развоја  науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи, и то за пројекте производње медијских садржаја.

Члан 3.

Јавни конкурс ће се објавити на званичној интернет страници Општине Алибунар (мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса) и у дневном листу ''Дневник''.

Члан 4.

Висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања – производње медијских садржаја, а која ће бити распоређена путем јавног позива/конкурса у 2018. години, износи 7.000.000,00 (словима: седаммилиона) динара, предвиђених Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018.годину.

Члан 5.

Право учешћа на конкурс има:

  1. издавач медија који је уписан у Регистар медија;
  2. правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и  који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем   медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Под медијем се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Издавач више медија може конкурисати с једник пројектом, за сваки од медија. Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

Члан 6.

Пројекти  пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Додатни критеријуми за оцењивање пројеката су:

-        значај пројекта за остваривање информисања грађана на територији општине Алибунар,

-        допринос развоја медијског плурализма и разноликости медијских садржаја на територији општине Алибунар,

-        оригиналност и значај пројекта за унапређивање информисања на територији општине Алибунар,

-        реалност буџета,

-        доступност већем броју корисника.

Члан 7.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу ''Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања'', који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/2016 и 8/2017) – у даљем тексту: Правилник.

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и: Предлог пројекта (Образац 1); буџет пројекта (у складу са Обрасцем1, Табела број 1); доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а); Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а); доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије); изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима; наративни извештај о  реализованим уговорима са Општином Алибунар у претходним годинама (са бројем и врстом реализованих медијских садржаја) и доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија (за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја).

Пријаве се подносе у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу ''Дневник''.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на ЦД-у, и то  предајом преко писарнице Општинске управе Општине Алибунар или поштом на адресу: ''Општина Алибунар, Трг слободе 4, Алибунар 26310, Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања'', у затвореној коверти, насловљено са ''Пријава по јавном позиву за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2018. години'' и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Члан 8.

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Алибунар доноси Опшринско веће Општине Алибунар, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о извору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Алибунар и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена Одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општина Алибунар закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

Члан 9.

Стручна Комисија ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именује Општинско веће Општине Алибунар.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају све законске услове.

Позив новинарским и медијским удружењима, као и медијским стручњацима, за достављање предлога за чланове Комисије је саставни део Јавног позива/конкурса.

Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријаве на конкурс.

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Алибунар.

Члан 10.

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16) и члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Општинско веће Општине Алибунар упућује позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или медијски радник и не сме бити у сукобу интереса, нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења које су регистрована најмање три године пре датума  расписивања конкурса.

Предлоге доставити у писаној форми путем поште или лично преко писарнице Општинске управе Општине Алибунар на адресу: Општинска управа Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања''.

Рок за подношење предлога кандидата исти је као за подношење пријаве на конкурс, односно у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу ''Дневник''.

Члан 11.

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником, и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала.

Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације: редни број компакт диска/исечка из новина; назив прилога/текста; тема прилога/текста; учесници прилога; емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

Члан 12.

На све што није регулисано овом Одлуком, примењују се одговарајуће одредбе Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе Општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-44/2018-04

Датум: 30. април 2018. године

АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81