gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/09
 • Годишњи програм пословања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину које је започело статусну промену припајања

Службени лист општине Алибунар

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину које је започело статусну промену припајања

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

„ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" АЛИБУНАР

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

„ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕАЛИБУНАР "АЛИБУНАР

za   2018.годину

КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕЛО СТАТУСНУ ПРОМЕНУ ПРИПАЈАЊА

    

ОСНИВАЧ:                ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД

ДЕЛАТНОСТ:            42.11

МАТИЧНИ БРОЈ:    08407487

Алибунар, 29. март 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

 1.  ПРОФИЛ               -   Историјат предузећа

-        Законски оквир

-        Организациона структура

-        Извори финансирања пословања

2.    ОСНОВЕ   ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.    МАРКЕТИНГ   СТРАТЕГИЈА

-        Ценовна стратегија

 1.  КАДРОВИ
 2.  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

-        План прихода и расхода за 2018.године

6.    ПРИЛОЗИ

-        Аналитички преглед трошкова који се финасирају из буџета - Табела 1.

  

 1. 1.ПРОФИЛ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име :   Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар

Основни индентификациони податак:     Матични бр. 08407487

Статус: Активног привредног друштва

Правна форма: Јавно предузеће

Адреса:   Алибунар, Трг Слободе 19/1

ПОСЛОВНИ   ПОДАЦИ:

Датум оснивања:   25. новембар 1992.године

Време трајања: неограничено

Претежна делатност: 42.11

Назив делатности : изградња путева и аутопутева

ПИБ: 101086618

Текући рачуни: 200-2332800101849-98

                         840-0000000621743-15

Датум важења оснивачког акта: 22 септембар 2016.године

Чланови/ Сувласници

Скупштина општине Алибунар

Матични/регистарски број: 08060975

Сувласништво удела у износу 100%

Предузеће је започело статусну промену припајања ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар на основу Одлуке о статусној промени припајања.

Одлуком о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар („Сл.лист оштине Алибунар“ број 26 /2016)

Претежна делатност Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар је: 42.11-изградња путева и аутопутева.

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће обавља и и друге делатности утврђене Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа бр. 023-24/16-01 од 22.09.2016.г. и то:

41.10- Разрада грађевинских пројеката

41.20- Изградња стамбених и нестамбених зграда

42.11- Изградња путева и аутопутева

 1. 13-Изградња мостова и тунела

42.22- Изградња електричних и телекомуникационих водова

42.99- Изградња осталих непоменутих грађевина

43.29-Остали инсталациони радови у грађевинарству

39.00- Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови

43.22- Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

70.22 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

71.11- Архитектонска делатност

71.12- Инжињерске делатности и техничко саветовање

81.10- Услуге одржавања објеката

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

ЗАКОНСКИ ОКВИРИ

            Закони који имају утицај на рад Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" Алибунар су:

 1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016)
 2. Закон о становању( „Сл.гласник РС“ бр. 50/92......... 101/2005 и 99/2011)
 3. Закон о јавним путевима(„Сл.гласник РС“ бр. 101/05, 123/07,101/11, 93/12 и 104/13).
 4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл.гласник РС“ 41/09,53/10,101/11,32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон и 9/2016 - одлука УС.)
 5. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 (испр)64/2010 (УС РС) 24/2011..132/14 и 145/14)
 6. Закон о јавној својини(Сл.гласник РС бр. 72/11,88/13,105/14,104/16- др. Закон и 108/2016)
 7. Закон о раду(Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09 и 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/2017)
 8. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 36/11 и 99/2011,99/11. 83/14 и 5/15)
 9. Закон о јавним набавкама( Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
 10. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима ( Сл.гласник РС бр. 27/14)
 11. Уредба о локацијским условима („Сл.гласник РС бр. 35/15 и 114/15)
 12. Правилник о вршењу стручног надзора („Сл.гласник РС“ бр.22/15)
 13. Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС „ бр 134/14)
 14. Правилник о начину и роковима вршења пописа („Сл.гласник РС“ бр. 118/13 и 137/14).

ОРГАНИЗАЦИОНА   СТРУКТУРА

Предузеће је организовано као јединствена целина без организационих облика.

Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локане самоуправе општине Алибунар за 2017.годину           (Број:119-4/2017-04 од 11.децембра 2017. године), Јавно предузеће за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар има В.Д. директора и 4 стално запослених радника на неодређено време.

  

Законски заступник

Божидар Пајевић В.Д. директор, по Решењу СО Алибунар бр: 023-18/2017-04 од 11.12.2017. године.

Надзорни одбор

 1. Председник Надзорног одбора је Октавијан Брошћанц, дипл.правник у пензији именован Решењем СО Алибунар, бр: 023-5/2018-04 од 14.фебруара 2018.године на период од 4 године,
 2. Члан Надзорног одбора је Маја Митровић, именована Решењем СО Алибунар бр.023-11/2016-06 од 15.06.2016.године именована на период од 4 године и
 3. Члан Надзорног одбора Виолета Белић, именована Решењем СО Алибунар:023-5/2018-04 од 14. фебруара 2018.године именована на период од 4 године.

Извори финансирања      

Предузеће се финансира из буџета општине Алибунар, Програмска активност 0002-Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама и сопствених прихода.

Јавном предузећу за путеве и изградњу “Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар средства субвенција из буџета општине Алибунар преносе се месечно за намене према остварним трошковима а до укупног износа планираног Финасијским планом, Колона 14 -Табела 1., подношењем Захтева Одељењу за финасије општине Алибунар.

 1. 2.ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА

 

-        Процена извршења План за 2017.годину,

-        Анализа пословног окружења,

-        Одлука СО Алибунар о повереним пословима („Сл.лист О.А.“ бр.38/2016),

-        Одлуке о статусној промени-припајања, Дел.бр.590/2017 од 07.12.2017.г.,

-        Одлука СО Алибунар о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања ЈП за путеве и изградњу „ Инжењеринг општине Алибунар“ Јавном комуналном презуећу „Универзал“ Алибунар, Број: 023-16/2017-0411.12.2017.,

-        Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локане самоуправе општине Алибунар за 2017.годину (Број:119-4/2017-04 од 11.12. 2017.),

-        Одлука о буџету општине Алибунарза 2018. („Сл.лист општине Алибунар“ бр.39/2017) и

-        Закључак Владе РС од 26.10.2017.године, о5 Број: 023-10241/20 (Смернице за израду Програма пословања за 2018.годину).

3. МАРКЕТИНГ   СТРАТЕГИЈА

Ценовна стратегија

Накнада за вршење поверених послова од стране оснивача, Општине Алибунар, утврђује се Програмом пословања Јавног предузећа за путеве и изградњу“ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар за календарску 2018.годину, Тачка 5. финансијски план 5.1. План прихода и расхода за 2018.годину, А) Средства из буџета. По усвајању Програма пословања за 2018.годину од стране Н.О. Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општуне Алибунар“ Алибунар и Скупштинре општине Алибунар, планирана средства се приходују подношењем Захтева за плаћање са спецификацијом трошкова Одељењу за финасије општине Алибунар.

Приходи које остварује пружањем услуга правним и физичким лицима која нису корисници буџета општине Алибунар (привреда, предузетници и грађанство) остварују се применом Одлуке о утврђивању накнада за пружање услуга (Дел.бр.268-3/2016 од 13.06.2016.).

4. КАДРОВИ

У Јавном предузећу за путеве и изградњу “ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" Алибунар, које је у статусној промени припајања, има именованог В.Д. Директора (Решење Број:023-18/2017-04 од 11.децембра 2017.године)

Зараде запосленог утврђују се Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима ( Сл.гласник РС бр. 5/06, 72/12 и 7/14 УС) и Правилником о платама, накнадама и другим примањима у Јавном предузећу за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“Алибунар Дел. бр. 381/2016 од 14.10.2016.године.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финасијски план за 2018. годинусачињен је на основу плана за 2017. и процене реализације истог као и пројекције плана за 2018.годину.                                   

Прилог 5.1.   

 

ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА

Јавно предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

за   2018. годину

ПРИХОДИ

1.Субвенција за обављање поверених послова.-приходи из буџета Општине 1.500.000,00

2.   Приходи из сопствених срестава                                                                       2.482.711,89

                                           УКУПНО ПРИХОДИ:                                                                     3.982.711,89

РАСХОДИ

          

             1. Tрошкови обављања поверених послова................         1.500.000,00

             2. Из сопствених срества                                                       2.482.711,89                                                                                            

                                             УКУПНО РАСХОДИ:                             3.982.711,89                                        

                                

            1. Зараде бруто........................................................3.802.711.89

                                         Свега расходи:                        

 

            2.1. Ел.енергија посл.прост.........................................20.000,00

            2.2. Гас пос.простор.....................................................20.000,00

            2.3. Телефони...............................................................20.000,00

2.4. Комуналије.............................................................20.000,00

2.7. Канцелариски материјал......................................20.000,00

2.8. Гориво за аутомобил............................. ..............55.000,00

2.9. Дневница Надзорни одбора................................20.000,00  

2.10.Платни промет.........................................................5.000,00                    

Свега расходи 2 :                                                    180.000,00

                                                                  

           УКУПНО РАСХОДИ:                                                 3.982.711.89

Б. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

 

ПРИХОДИ

            1. Закупи.......................................................................504.000,00

            2. Остали приходи.......................................................240.000,00

                                           Свега приходи:                             744.000,00

            3. Расположива средства на ЖР(31.12.2017.)........1.738.711,89

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА:                             2.482.711,89

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ УКУПНО (А+Б).........................................................................................................3.982.711,89

            А. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА..........................................................1.500.000,00

            Б. ПРИХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА............................. 2.482.711,89

РАСХОДИ УКУПНО (А+Б).........................................................................................................3.982.711,89

            А. РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА...........................................................1.500.000,00

            Б. РАСХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА...............................2.482.711,89

В.Д. директора

Божидар Пајевиж

 

Председник Надзорнго одбора

Октавијан Брошћанц

148.

Јавно предузеће за путеве и изградњу

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

Број: 195/2018

Дана: 29.03.2018. године

На основу члана 61. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016), члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2016) и члана 26. тачка 1. Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донео је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

Сходно планираним средствима за субвенције општине Алибунар, извршено је и планирање коришћења буџетске помоћи за 2018. годину.

 1. Субвенције за обављање поверених послова ........ 1.500.000,00 динара.

Средства субвенције су 1.500.000,00 динара и повлачиће се сукцесивно – месечно током 2018. године.

У Алибунару, дана 29.03.2018. године

За ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ

АЛИБУНАР'' Алибунар

Божидар Пајевић, с.р.

Председник Надзорног одбора

Октавијан Брошћанц, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81