gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Нацрта Уговора о статусној промени припајање између ЈКП ''Универзал'' Алибунар и ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар''

На основу члана 22. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 57. Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар, Надзорни одбор, на седници од 31.03.2018. године доноси

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ

ИЗМЕЂУ ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР И ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

Усваја се Нацрт Уговора о статусној промени припајање закључен између:

  1. Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, ул. Немањина 14, МБ: 08137838, ПИБ: 101086600

и

  1. Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618.

Нацрт уговора упутити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.

Број: 908/2018

Алибунар, 31.03.2018. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дипл.инг. Обрад Шијаковић, с.р.

Јавно предузеће за путеве и изградњу

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

Број: 182/2018

Дана: 26.03.2018. године

Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, разматрајући коначан текст нацрта Уговора о статусној промени припајања Јавног преудзећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, на седници од 26.03.2018. ггодине, донео је следећу

О Д Л У К У

ПРИХВАТА СЕ коначан текст нацрта Уговора о статусној промени припајања Јавног преудзећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар.

Коначан текст нацрта Уговора о припајању доставити Скупштини општине Алибунар на сагласност.

Председник

Брошћанц Октавијан, с.р.

Јавно предузеће за путеве и изградњу

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

АЛИБУНАР, Трг слободе 19/1 Алибунар

 

Јавно комунално предузеће

''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар

Ул. Немањина 14, Алибунар

На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 18. и 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012 и 116/2013), између Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618, кога заступа в.д. дирекотр Пајевић Божидар, са једне стране, и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар, МБ: 08137838, ПИБ: 101086600, кога заступа директор Власто Марић, са друге стране, дана _______ 2018. године, закључили су следећи

У Г О В О Р

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА

(Нацрт)

Учесници у статусној промени

Члан 1.

Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618 (у даљем тексту: друштво преносилац), једночлано јавно предузеће уписано у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 42.11, чији је једини оснивач општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 2.532.208,00 РСД на дан уплате.

Надзорни одбор друштва преносилац, покренуо је поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом друштва стицаоца.

Нацрт уговора је претходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар, ул. Немањина 14, МБ: 08137838, ПИБ: 101086600 (у даљем тексту: друштво стицалац), једночлано друштво уписано у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00, чији је једини оснивач општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним 63.579,70 РСД и уплаћеним основним капиталом у износу од 37.000,00 РСД на дан уплате.

Надзорни одбор друштва стицаоца, покренуо је поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом друштва стицаоца.

Нацрт уговора је претходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва стицаоца.

Предмет уговора

Члан 3.

Овим уговором регулишу се права, обавезе и одговорности у вези са статусном променом припајања и то: услови под којима се врши пренос целокупне имовине, права и обавезе за друштво преносиоца на друштво стицаоца, повећање основног капитала друштва стицаоца, прелазак и замена удела члана друштва преносиоца са уделом код члана стицаоца, одговорност за обавезе друштва преносиоца, брисање друштва преносиоца у регистар привредних субјеката без спровођења поступка ликвидације, као и друга питања у складу са законом.

Основне претпоставке статусне промене

Члан 4.

Обзиром да се статусна проманеа припајање спроводи између два једночлана јавна предузећа, а да је једини члан-оснивач у оба јавна предузећа општина Алибунар, надзорни одбори јавних предузећа која учествују у статусној промени су донели посебну одлуку за друштво преносиоца и за друштво стицаоца да се финансијски извештаји у складу са чланом 490. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима не примењују, односно не сачињавају, а што се утврђује овим уговором.

Члан 5.

Одлука о статусној промеи припајања је усвојена на надзорним одборима друштва преносиоца и друштва стицаоца, а статусна промена припајања се врши уз сагласност оснивача друштва преносиоца и друштва стицаоца.

Вредност имовине и висине обавеза и начин преноса

Члан 6.

Укупна садашња вредност имовине друтшва преносиоца која се преноси на друштво стицаоца укупно износи: актива 116.752.197,13 РСД, а укупна вредност пасиве: 116.752.197,13 РСД, са стањем на дан 31.12.2017. године.

Укупна вредност примљених аванса, обавеза према добављачима и осталих обавеза друштва преносиоца која се преноси на друштво стицаоца износи: 8.224,44 РСД, укупна потраживања: 170.585,37 РСД на дан 31.12.2017. године.

Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајања преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 31.12.2017. године, приказује се у следећој табели:

Опис имовине и обавеза друштва стицаоца

Ред. бр. ОПИС ИМОВИНЕ

ВРЕДНОСТ

(у динарима)

1. Нематеријална улагања -
2. Некретнине, постројења и опрема 107.019.610,41
3. Дугорочни финансијски аранжмани -
4. Залихе -
5. Потраживања 170.585,37
6. Потраживања за више плаћени порез на добитак -
7. Остала потраживања 7.823.289,05
8. Краткорочни финансијски пласмани -
9. Готовине и готовински еквивалент 1.738.711,89
10. Порез на додатну вредност и временска активна разграничења -
11. Одложена -
12. Губитак -
  УКУПНО: 116.752.197,13
13. Капитал 107.951.027,44
14. Пасивна временска разтраничења - ПВР 7.823.649,05
15. Дугорочне обавезе -
16. Краткорочне обавезе -
17. Обавезе из пословања 8.224,44
18. Остале краткорочне обавезе -
19. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска разграничења -
20. Обавезе по основу пореза на добит 113.491,02
21. Одложене пореске обавезе -
22. Нераспоређена добит 855.805,18
  УКУПНО 116.752.197,13

Вредност основних средстава

Ред. бр НАЗИВ КОНТА НАБАВНА ВРЕДНОСТ ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ САДАШЊА ВРЕДНОСТ
1.   - - -
  УКУПНО:      
2. GPS уређај - - -
3. Канц.опрема, ПТТ уређај и телефонска централа 16.139,99 14.331,84 1.808,15
4. Канц.опрема и канцеларијско пословање 33.000,00 33.000,00 -
5. Канцеларијска опрема рачунари 252.281,30 226.592,48 25.688,82
6. Канцеларијска опрема – фотокопир и др. 153.349,00 127.282,82 26.066,18
7. Канцеларијска опрема - намештај 138.180,00 128.225,20 9.954,80
8. Канцеларијска опрема – монитори, штампачи 59.890,00 45.862,20 14.027,80
9. Транспортно средство – путничко возило 842.177,12 842.177,10 0,02
10. Опрема у трговини - фрижидери - - -
11. Опрема заштите на раду и противпожарни апарат - - -
12. Мерни инструменти - - -
13. Опрема за инсталацију - клима 10.500,00 10.500,00 -
14. ТВ, радио - - -
15. Остала опрема за загревање 9.714,00 7.933,42 1.780,58
16. Опрема - фотоапарат 11.120,32 9.989,42 1.130,90
17. Исправка вредности каннцеларијске опреме - - -
18. Исправка вредности транспортног средства - - -
19. Исправка вредности опреме у трговини - - -
20. Исправка вредности заштитне опреме - - -
  УКУПНО: 1.526.351,73 1.445.894,48 80.457,25

Члан 7.

Укупан уписани новчани основни капитал, уписом у регистар Агенције за привредне регистре, друштва стицаоца износи 63.579,70, а уплаћени износи 37.00000 РСД на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.

Укупни уписани и уплаћени новчани основни капитал друштва преносиоца износи 2.532.208,00 РСД на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Алибунар је 100% у укупном оснивачком капиталу.

Члан 8.

На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни капитал стицаоца, који ће наконс спровођења статусне промене припајања бити једнак збиру вредности основног капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца и износиће укупно уписано: 2.597.887,70 РСД, а уплаћено 2.569.208,00 РСД на дан уплате.

Једини члан-оснивач друштва преносиоца општина Алибунар је истовремено једини члан-оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права која је имао у друштву преносиоца.

Удео јединог члана-оснивача општина Алибунар у друштву стицаоцу, након спровођења статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу.

Члан 9.

Члан друштва преносиоца на основу статусне промене припајања не стиче никаква посебна права и поггодности у друтшву стицаоцу.

Престанак пословних активности друштва преносиоца

Члан 10.

Пословне активности друштва преносиоца престају са даном _________ 2018. године.

Све пословне активности друштва преносиоца предузете после дана из претходног става сматраће се пословним активностима друштва стицаоца.

Друштво преносилац је дужно да обавести трећа лица са којима ступа у пословне односе да је у току спровођење статусне промене припајања.

Члан 11.

Даном уписа статусне промене припајања у регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре престаје функција в.д. директора Пајевић Божидара у друштву преносиоцу.

Радни однос запослених

Члан 12.

Сви запослени код друштва преносиоца се преузимају у радни однос код друштва стицаоца даном уписа статусне промене припајања у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.

Приликом остваривања права из радног односа, радни стаж запослених остварен код друштв апреносиоца, рачунаће се као радни стаж код друтшва стицаоца.

Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца, након уписа статусне промене пријања, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:

  1. Петровић Владимир, дипл.инж.организације рада,
  2. Васовић Јованов Душанка, дипл.правник,
  3. Дадић Бранко, дипл.инж.архитектуре,
  4. Настановић Оливера, економски техничар.

Објављивање Нацрта уговора

Члан 13.

Нацрт уговора о статусној промени ће се објавити на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са законом.

Обзиром да су учесници статусне промене два једночлана предузећа, не постоји обавеза обавештавања чланова друштва.

Учесници статусне промене су обавезни да повериоцима који су познати друштву, а чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 РСД, упуте писмено обавештење о спровођењу статусне промене са садржином прописаном чланом 491. став 2. Закона о привредним друштвима.

Измене и допуне оснивачког акта друштва стицаоца

Члан 14.

Оснивачки акт друштва стицаоца ће остати на снази и након статусне промене припајања.

Измене и допуне оснивачког акта у циљу спровођења статусне промене припајања сматраће се изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца.

Ступање на снагу уговора о статусној промени

Члан 15.

Уговор о статусној промени припајања ступа на снагу даном закључења уговора.

Саставни део уговора о статусној промени из претходног става је:

-        предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца;

-        предлог одлуке о повећавању основног капитала друштва стицаоца услед статусне промене припајања;

-        списак права и обавеза друштва преносиоца која прелазе на друштво стицаоца;

-        списак запослених у друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у друштву стицаоцу.

На дан статусне промене, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, друштво преносилац и друштво стицалац ће извршити ванредни попис имовине и обавеза.

Члан 16.

Код Агенције за привредне регистре ће се у складу са законом објавити Нацрт уговора о статусној промени припајања.

Регистрација статусне промене ће се извршити након истека од 30 дана од дана ступања на снагу уговора о статусној промени припајања у складу са законом.

Повећање основног капитала друштва стицаоца настало као резултат статусне промене припајања, регистроваће се у складу са законом.

Измене и допуне оснивачког акта друштва стицаоца ће се регистровати у складу са законом.

Члан 17.

Уговор о статусној промени припајања се оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Уговор о статусној промени својим потписима оверавају в.д. директор друштва преносиоца и директор друштва стицаоца.

Уговор се закључује у 4 (четири) истоветна примерка од којих се по 1 (један) предаје надлежном органу за оверу потписа, 1 (један се предаје Агенцији за привредне регистре у поступку регистрације статусне промене, а по 1 (један) примерак се налази код сваке уговорне стране.

Друштво стицалац

Марић Власто, директор

 

Друштво преносилац

Пајевић Божидар, в.д.директор

Print Email

Baner Pecat 211x81