gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/09
  • Исправка Одлуке о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''универзал'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''универзал'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

И С П Р А В К У

ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, број 023-16/2017-04 од 11. децембра 2017. године („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2018) – у даљем тексту: Решење, накнадном провером утврђено је да је приликом уноса текста дошло до техничке грешке у матичном броју Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, због чега се на овом месту ова грешка исправља и објављује целокупни текст Одлуке:

''На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 18. седници од 11. децембра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

I

Даје се сагласност:

  1. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08407487, под бројем: 3434/17 од 07. децембра 2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838.
  2. на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08407487, под бројем: 590/2017 од 07. децембра 2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838.

II

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-16/2017-04

Алибунар, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.''

Члан 2.

Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се од дана доношења ове Исправке.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-16/2017-04

У Алибунару, 02. април 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81