gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 40. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Директција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Виолета Белић функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јон Георге на функцију члана Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 02. априла 2018. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-11/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81