gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радне групе за координацију израде Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021. године

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закони 101/2016-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИЗРАДЕ

СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ

Члан 1.

         Образује се Радна група за координацију израде Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021. године (у даљем тексту: Радна група).

Члан 2.

Радну групу чине:

  1. Бошко Тијанић – председник;
  2. Душан Јовановић – заменик председника;
  3. Јонел Скумпија – члан;
  4. Вишња Стефановић Диклић – члан;
  5. Илија Пенца – члан;
  6. Ивица Росић – члан.

Члан 3.

         Задатак Радне групе је да: припрема стручне податке и информације потребне за израду Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021.г. (у даљем тексту: Стратегија), предлаже мере и активности, даје сугестије, сарађује и координира потребним активностима неопходним за израду Стратегије, пружа и сваку другу стручну помоћ носиоцима израде Стратегије.

Члан 4.

         Радна група је дужна да по окончању израде Страгетије поднесе извештај о свом раду Општинском већу општине Алибунар.

Члан 5.

         О праву чланова Радне групе на накнаду за рад у комисији, одлучиће председник општине Алибунар посебним актом, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

Члан 6.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-16/2018-04

Датум. 15. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81