gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закони 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

         Образује се Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), коју чине:

  1. Бошко Тијанић – председник;
  2. Адријана Сфера – члан;
  3. Зоран Срдић – члан;
  4. Илија Пенца – члан;
  5. Ивица Росић – члан;
  6. Анита Митровић – члан.

Члан 2.

          Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:

  1. разматра пријаве на конкурс;
  2. оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката;
  3. предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката.

Члан 3.

          Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

         О праву чланова комисије на накнаду за рад у комисији, одлучиће председник општине Алибунар посебним актом, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

Члан 5.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2015 и 23/2016).

Члан 6.

          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-15/2018-04

Датум. 15. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81