gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и 99/2011-др.закон), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени гласник РС'', бр. 88/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 4. и 44. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016), Општинског веће општине Алибунар, на својој 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

           Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: удружења) који су од јавног интереса и који се суфинансирају из буџета Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина).

Члан 2.

Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Алибунар имају удружења која су регистрованa на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације.

Пројектне активности морају се реализовати на територији Општине Алибунар до краја буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима.

Члан 3.

По овом Правилнику Општина Алибунар узима учешће у суфинансирању максимално 90% од вредности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се одлуком о буџету Општине Алибунар за сваку буџетску годину.

О избору пројеката одлучује Општинско веће општине Алибунар на предлог Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија).

Члан 4.

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 30.000,00 динара, а максимални износ не сме износити више од 300.000,00 динара.

Члан 5.

Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника могу се користити за реализацију пројеката из следећих области и програма:

-        активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора;

-        афирмисање људских и мањинских права;

-        развој цивилног друштва;

-        социјална заштита;

-        здравствена заштита;

-        заштита деце и старих особа;

-        борачко-инвалидска заштита;

-        заштита лица са инвалидитетом;

-        подстицање наталитета;

-        превенција и заштита од болести зависности;

-        активности пензионерских организација;

-        афирмисање женских права;

-        превенција насиља;

-        хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма;

-        програми и пројекти за младе;

-        програми из области екологије;

-        развој културно-уметничког стваралаштва.

Члан 6.

          Средства за финансирање програма и пројеката из члана 2. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса.

          Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у ''Службеном листу општине Алибунар и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар.

           Конкурс се расписује почетком године за текућу годину. Уколико се по конкурсу не утроше средстава из члана 3. став 1. овог Правилника, Општинско веће општине Алибунар ће на предлог комисије расписати нови конкурс за утрошак преосталих средстава до краја текуће буџетске године.

Члан 7.

За учешће на конкурсу потребно је доставити попуњен пријавни образац који је саставни део овог Правилника и који се обавезно објављује на званичној интернет презентацији Општине Алибунар (Образац 1 – Образац за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана на територији Општине Алибунар).

Уколико је уз обавезне прилоге текстом конкурса утврђена обавеза достављања и других докумената којима се доказују одређене чињенице потребне за оцену испуњености услова из конкурса (нпр. копија оснивачког акта или статута удружења, копија извода из регистра из које се види датум регистрације и сл.), та документа потребно је доставити уз пријавни образац у истој коверти, иначе се пријава сматра некомплетном.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној запечаћеној пошиљци, која се може доставити на писарници Општинске управе општине Алибунар, или поштом на адресу: Општина Алибунар, Комисија за оцену пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом), или упућене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.

Члан 8.

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа.

Члан 9.

Пријаве на конкурс оцењује комисија према мерилима и критеријумима утврђеним овим Правилником.

Комисија има председника и пет чланова.

Административно-техничке послове за потребе рада комисије обавља Општинска управа општине Алибунар – Одељење за привреду, јавне службе и развој.

Пријаве које нису благовремене и потпуне Комисија одбацује закључком.

Уколико у току исте буџетске године, ради утрошка преосталих планираних средстава, Општина Алибунар поново распише јавни конкурс, учесник претходног конкурса коме је пријава одбачена као неблаговремена или непотпуна има право да са истим пројектом поново учествује на конкурсу, али пријава мора бити учињена на начин и у року како је предвиђено новим јавним конкурсом.

Члан 10.

Комисија има следеће надлежности:

 1. разматра пријаве на конкурс;
 2. оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката;
 3. предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката.

Комисија је у свом раду независна.

Члан 11.

Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:

А) МЕРИЛА

Административна провера

Све благовремене пријаве биће укључене у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из два дела:

 1. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
 2. провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају циљеве из члана 5. Правилника и да ли се износ тражених средстава за суфинансирање налази у границама утврђеним чланом 4. став 2. Правилника.

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета.

Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника.

Б) КРИТЕРИЈУМИ

1. Релевантност – квалитет пројекта

-        Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? (максимално 10 бодова);

-        Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, као и колики је број директних корисника? (максимално 10 бодова);

-        Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефинисани? (максимално 10 бодова);

2. Методологија

-        Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, одн. усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? (максимално 10 бодова);

-        Да ли сту планирани резултати реални? (максимално 10 бодова);

-        Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? (максимално 10 бодова);

3. Одрживост пројекта

-        Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? (максимално 10 бодова);

-        Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? (максимално 10 бодова);

4. Буџет и рационалност трошкова

-        Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? (максимално 10 бодова);

-        Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? (максимално 10 бодова).

Члан 12.

Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве:

 1. ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремене);
 2. ако пријава није била комплетна, или није била у складу са наведеним административним условима;
 3. ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве;
 4. ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине Алибунар по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у буџетској години која претходи буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу;
 5. ако у току исте буџетске године по претходно расписаном конкурсу и спроведеном поступку оцене по мерилима и критеријумима из члана 11. овог Правилника исти пројекат није био подржан.

Члан 13.

Сваком предлогу пројекта комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа.

Сваки члан комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта.

Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу средстава, неће бити подржане.

Члан 14.

Предлог ранг листе за суфинансирање пројеката удружења грађана објављује се на званичној интернет презентацији Општине Алибунар.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога ранг листе пријављених пројеката у року од 3 дана од дана објављивања предлога ранг листе.

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања предлога ранг листе.

Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Члан 15.

Након одлучивања по приговорима, односно уколико није било приговора, комисија утврђује коначну ранг листу.

Коначна ранг листа објављује се на званичној интернет презентацији Општине Алибунар и против ње није дозвољен приговор.

Коначну ранг листу и предлог одлуке о суфинансирању пројеката удружења грађана комисија доставља Општинском већу општине Алибунар.

Општинско веће општине Алибунар доноси одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана.

Члан 16.

На основу одлуке из члана 15. став 4. овог Правилника закључује се уговор о суфинансирању пројеката удружења грађана средствима из буџета Општине Алибунар.

У име Општине Алибунар уговор закључује председник Општине Алибунар.

Члан 17.

Уговор о суфинансирању пројекта из буџета Општине Алибунар обавезно садржи:

-        ознаку уговорних страна;

-        назив и садржину пројекта;

-        укупну вредност пројекта;

-        износ средстава која се додељују из буџета Општине Алибунар за реализацију пројекта;

-        датум почетка и датум завршетка пројекта;

-        права и обавезе уговорних страна;

-        услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен;

-        права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времана на који је закључен;

-        начин решавања спорова;

-        одредбу да се средства користе искључиво за реализацију одобреног пројекта;

-        начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не користи за реализацију одобреног пројекта.

Члан 18.

Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар и комисија прате и надзиру наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта.

Удружења која су из буџета Општине Алибунар добила средства за реализовање пројекта од јавног интереса, дужна су да извештај о свом раду учине доступним јавности и тај извештај достављају даваоцу средстава.

Члан 19.

Правдање одобредних средстава за реализацију пројекта по конкурсу је обавезно.

Ради потребе правдања одобредних средстава Општина Алибунар утврђује посебан образац (Образац 2. - Извештај о реализацији пројекта/програма који се суфинансира средствима из буџета Општине Алибунар), који је саставни део овог Правилника и који се обавезно објављује на званичној интернет презентацији Општине Алибунар.

Уз образац извештаја обавезно се прилаже сва потребна финансијска документација као доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака морају бити оверени печатом корисника средстава и потписом одговорног лица.

Члан 20.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014). 

Члан 21.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-36/2018-04

Датум: 15. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Прилог - додатна докумантација

Print Email

Baner Pecat 211x81