gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о статусној промени – припајања (НО ЈКП ''Универзал'' Алибунар)

На основу члана 486. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 22. став 1. тачка 8. и члана 76. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016), члана 45. став 1. тачка 17. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016) и члана 57. став 1. тачка 17. Статута Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар на седници од 07.12.2017. године доноси

О Д Л У К У

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ – ПРИПАЈАЊА

  1. Да се изврши статусна промена припајања којом се

Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975 (у даљем тексту: ЈП ''Инжењеринг'')

припаја

Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838 (у даљем тексту: ЈКП ''Универзал'').

  1. Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975 престаће да постоји од момента регистрације статусне промене у Агенцији за привредне регистре и као такво ће бити брисано из регистра Агенције за привредне регистре без спровођења поступка ликвидације, уз истовремено повећање капитала ЈКП ''Универзал'' Алибунар моментом регистрације статусне промене.
  2. Овлашћује се директор ЈКП ''Универзал'' да у име и за рачун ЈКП ''Универзалг'' потпише и овери Уговор о припајању који ће бити закључен између ЈП ''Инжењеринг'' и ЈКП ''Универзал'', као и све евентуалне анексе уговора.
  3. У складу са законом, сачиниће се Нацрт Уговора о припајању и извршиће се промена оснивачких аката предузећа.
  4. Одлуку доставити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.
  5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Јавно комунално предузеће

''Универзал'' Алибунар

 Број: 3434/17

Алибунар, 07. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Михаела Балош Ђуђа, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81