gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 24. и 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 11. децембра 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР

  1. Владимир Петровић, дипломирани инжењер организације рада из Алибунара, разрешава се функције вршиоца дужности директора Јавног предузећаза путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.
  2. Мандат разрешеног вршиоца дужности директора  Јавног предузећаза путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар  престаје да тече даном доношења овог решења, тј. од 11. децембра 2017. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-17/2017-04

У Алибунару, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

321.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 24. и 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 11. децембра 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР

  1. Божидар Пајевић, дипломирани економиста из Алибунара, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећаза путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.
  2. Мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећаза путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар трајаће до избора директора Јавног предузећаза путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, а најдуже једну годину.
  3. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 11. децембра 2017. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-18/2017-04

У Алибунару, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81