gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2017/36
  • Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/209, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локлане самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2017, 82/2017 и 92/2017) и Одлуке о давању сагласности на Одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар'' Алибунар Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 36/2017), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 11. децембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), мења се максимални број запослених у Општинској управи општине Алибунар, тако да уместо 70 запослених, максималан број запослених сада гласи 74.

Члан 2.

У члану 2. Одлуке о максималном број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину, из табеларног приказа, брише се у колони: ''Назив установе'' брише се ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, а у колони: ''Максималан број запослених'' брише се број 4.

Члан 3.

Налаже се начелнику Општинске управе општине Алибунар да распише интерни конкурс у складу са Уредбом о интерном конкурсу (''Службени гласник Републике Србије'', број 17/2016) и предузме све неопходне претходне радње и законом прописане мере како би се створила могућност за пријем у радни однос на неодређено време запослених ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, које престаје да постоји, у Општинску управу општине Алибунар.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 119-4/2017-04

Aлибунар, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81