gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Сандра Василић функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић Тања на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-30/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81