gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове општине Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Савета родитеља Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Даниела Мохан функције члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника родитеља.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Петар Андраш на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-28/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81