gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку функције органа Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 29/2013, 20/2014, 3/2015, 6/2016 и 33/2016), мења се члан 2. који гласи:

''Члан 2.

У Комисију се именују:

-       за председника Комисије: Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре из Новог Сада – представник општине Алибунар;

-       за чланове:

  1. Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине из Београда – представник општине Алибунар;
  2. Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар;
  3. Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер из Панчева – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
  4. Александра Пањковић, дипломирани инжењер саобраћаја из Новог Сада – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;

-       За секретара Комисије: Дејан Старчевић, дипломирани инжењер саобраћаја из Алибунара.''

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-108/2017-04

У Алибунару, дана 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81