gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за обављање делатности у области зоохигијене

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101-2016-др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ОРГАНА

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар даном доношења ове Одлуке.
  2. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар даном доношења ове Одлуке.
  3. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој општине Алибунар даном доношења ове Одлуке.
  4. Одредбе Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар, као и одредбе Правила Фонда за развој општине Алибунар, којима се регулишу: избор, положај, права и обавезе органа Фонда за развој општине Алибунар, неће се примењивати од дана доношења ове Одлуке.
  5. Констатује се да Фонд за развој општине Алибунар није индиректни буџетски корисник Буџета општине Алибунар, нити се на било који начин финансира из Буџета општине Алибунар за 2017. годину.
  6. Констатује се да је Фонду за развој угашен жиро рачун који је био отворен код Министарства финансира, Управа за трезор.
  7. Права и обавезе које су настале у пословању Фонда за развој општине Алибунар преносе се на Општину Алибунар.
  8. Општина Алибунар донеће потребна акта, у складу са Законом.
  9. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 025-3/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81