gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 2. и 4. Закона о комуналној делатности (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2015), у члану 20. став 1. тачка 9. брише се.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 352-9/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81