gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама Одлуке о начину уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла

На основу члана 46. Закона о ветеринарс тву (''Сл.гласник РС'',бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), a на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА

И ОТПАДАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Члан 1.

У Одлуци о начину уклањања животињских лешева и одпадака животињског порекла (''Службени лист општине Алибунар'', број 20/2014), учлану 3. речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице''.

Члан 2.

У члану 4. став 1. речи: ''комуналног предузећа'' замењују се речима: ''правног лица'', и у ставу 3. истог члана речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице''.

Члан 3.

У члану 8. речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице''.

 

Члан 4.

Члан 9. мења се и гласи:

''Организовање превоза животињских лешева и отпадака животињског порекла вршиће се закључењем уговора са овлашћеним правним лицем, на начин и по поступку предвиђеном прописима којима се уређује област јавних набавки.''

Члан 5.

Члан 10. мења се и гласи:

''Трошкове превоза животињских лешева и отпада животињског порекла сноси буџет општине Алибунар.''

Члан 6.

У члану 11. став 1. речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице'', и у ставу 3. истог члана речи: ''комуналном предузећу'' замењују се речима: ''правном лицу''.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 501-39/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81