gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању на управљање капеле у Алибунару Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

O ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КАПЕЛЕ У АЛИБУНАРУ

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком даје се на управљање капела у Алибунару, на парцели топ.број 1262, КО Алибунар, површине 257m², у јавној својини општине Алибунар, Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, чији је оснивач општина Алибунар.

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Алибунар да на основу ове Одлуке закључи одговарајући уговор са Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' Алибунар.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 46-67/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81