gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. г.

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/2016), чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Мења се Кадровски план Општинске управе општине Алибунар за 2017. годину тако да је планирани број запослених за 2017. годину на одређено време петоро запослених лица, у кабинету председника општине.

Члан 2.

Брише се наведени планирани број запошљавања приправника у 2017. години.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

           

Број: 119-3/2017-04

У Алибунару, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81