gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист општине Алибунар“, број 13/2010), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВЊУ

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар и то:

  1. Саша Цветковић – председник
  2. Пуниша Џелебџић – члан,
  3. Живана Петровић – члан,
  4. Вишња Стефановић Диклић – члан,
  5. Александар Винћилов – члан,
  6. Весна Пурић - члан
  7. Снежана Степановић - члан

Члан 2.

            Мандат председника и чланова Савета траје четири године.

            Председник и чланови Савета могу бити разрешењни и пре истека времена на који су именовани.

            Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Број: 020-76/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81